نصاب گوسفند

مسئلۀ ۲۱۶۲ :    گوسفند پنج نصاب دارد:
۱- چهل رأس؛ زکات آن یک گوسفند است و کمتر از آن زکات ندارد.
۲- صد و بیست و یک رأس، زکات آن دو گوسفند است.
۳- دویست و یک رأس، زکات آن سه گوسفند است.
۴- سیصد و یک رأس، زکات آن چهار گوسفند است.
۵- چهار صد رأس و بالاتر، برای هر صد رأس واجب است یک گوسفند زکات بدهد.
مسئلۀ ۲۱۶۳ :    لازم نیست زکات را از همان گوسفندانی بدهد که مشمول زکات بوده و به حدّ نصاب رسیده‏اند؛ اگر گوسفند دیگری هم بدهد یا مطابق قیمت گوسفندی‏که باید به عنوان زکات می‏داده پول به فقیر یا به وکیل او و یا به حاکم شرع جامع شرایط بدهد کفایت می‏کند و نیز مالک می‏تواند مطابق قیمت گوسفندی که متعلّق زکات است، جنس دیگری بدهد، اگرچه احتیاط آنست که در این صورت مصالح فقیر را رعایت کند و از خود همان جنس بدهد و در مواردی که می‏خواهد از گوسفندانش که به حدّ نصاب رسیده‏اند زکات بدهد، در صورتی که اختلاف قیمت داشته باشند، اگر متوسّط را بدهد کفایت می‏کند، اگرچه بهتر است از گوسفندی که قیمت بالاتری دارد به عنوان زکات بدهد.
مسئلۀ ۲۱۶۴ :    همان گونه که در نصابهای شتر و گاو و گوسفند گفته شد، گوسفندهایی که بین دو نصاب هستند زکات ندارند، بنابراین اگر شمارش گوسفندان از اوّل بگذرد، ولی به نصاب دوّم نرسد، تنها زکات همان نصاب اوّل را باید بدهد و این حکم در نصابهای بعد هم صدق می‏کند.
مسئلۀ ۲۱۶۵ :    بز و میش و شیشک در زکات با هم فرقی ندارند، منتهی اگر میش را برای زکات انتخاب کرد، بنا بر احتیاط باید یک سال آن تمام شده باشد و اگر بز را انتخاب کند، باید دو سال آن تمام شده باشد، اگرچه ظاهر آنست که در میش هفت ماه و در بُز اگر یک سال را تمام کند و به عنوان زکات بدهد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۱۶۶ :    در گوسفند اگر تمام نصاب از جنس نر باشد جایز است زکات را از ماده بدهد و نیز اگر همۀ نصاب از جنس مادّه باشد، جایز است زکات را از نر بدهد.