نصاب طلا و نقره‏

مسئلۀ ۲۱۷۳ :    طلا دارای دو نصاب است:
۱- «بیست مثقال شرعی» برابر با پانزده مثقال معمولی، معادل «۳۱۲/۷۰» گرم که در این صورت، اگر سایر شرایط را داشته باشد بر مالک واجب است یک چهلم آن‎را که ۹ نخود، معادل ۷۵۷/۱ گرم است، به عنوان زکات بپردازد.
۲- «چهار مثقال شرعی» برابر با سه مثقال معمولی که معادل ۶۲/۱۴ گرم است، وقتی که به نصاب اول اضافه شود در این صورت واجب است زکات تمام ۱۸ مثقال معمولی یا بیست و چهار مثقال شرعی که ۳۷۴/۸۴ گرم است از قرار یک چهلم یعنی ۱۰۹/۲ گرم، به عنوان زکات پرداخت کند و اگر به مقدار ۴ مثقال شرعی یا سه مثقال معمولی و کمتر از آن افزوده شود، زکات مجموع ۱۸ مثقال معمولی و ۲۴ مثقال شرعی از قرار یک چهلم باید بپردازد، ولی اگر کمتر از این مقدار افزوده شد، زکات ندارد، مگر آنکه دوباره به مقدار سه مثقال معمولی و یا ۴ مثقال شرعی اضافه شود، مثلاً ۲۸ مثقال شرعی باشد، که زکات همه را باید بپردازد.
مسئلۀ ۲۱۷۴ :    نقره هم دو نصاب دارد:
۱- صد و پنج مثقال معمولی، برابر ۱۸۷/۴۹۲ گرم. اگر نقره به این حد نصاب برسد و شرایط دیگر زکات را هم داشته باشد، از قرار یک چهلم یعنی ۳۰۴/۱۲ گرم به عنوان زکات باید بپردازد.
۲- بیست و یک مثقال معمولی، برابر با ۴۳۷/۹۸ گرم، که اگر به حد نصاب اول افزوده شود، واجب است زکات همۀ صد و بیست وشش مثقال معمولی را که ۶۲۵/۵۹۰ گرم است به عنوان زکات بپردازد و اگر کمتر از این مقدار افزوده شود، آن مقدار افزوده شده زکات ندارد و هر چه بالاتر رود همین طور است، بنابراین اگر مالک، به مقدار یک چهلّم تمام طلا و نقره‏اش را به عنوان زکات بعد از نصاب بپردازد، یقیناً آن مقدار زکاتی را که بر عهدۀ او واجب بوده، پرداخت کرده است و در بعضی موارد اضافه هم پرداخت کرده است، مثلاً کسی که ۱۱۰ مثقال معمولی نقره دارد و یک چهلّم آن‎را به عنوان زکات پرداخت کرده است، هم زکات ۱۰۵ مثقالی را که حد نصاب بوده پرداخت کرده و هم مقدار پنج مثقالی را که واجب نبوده، پرداخت کرده است.
مسئلۀ ۲۱۷۵ :    کسی که طلا و نقره‏اش به اندازه حد نصاب است، اگرچه زکات آن‎را پرداخت کرده باشد، مادامی که از نصاب اول کمتر نشده، در همه سال واجب است زکات آن‎را بپردازد و وقتی که از حدّ نصاب اوّل کمتر شد، هر مقدار بماند و سال بر آن بگذرد، زکات ندارد.
مسئلۀ ۲۱۷۶ :    اگر هم طلا دارد و هم نقره، ولی نمی‏داند که به حدّ نصاب رسیده یا نه، احتیاط واجب آنست که از هر راهی که ممکن است وزن آن‎را به دست آورد.
مسئلۀ ۲۱۷۷ :    کسی که هم طلا دارد و هم نقره و هیچ کدام از این دو به تنهایی به حدّ نصاب نرسیده باشند، زکاتشان واجب نیست.
مسئلۀ ۲۱۷۸ :    اگر هم طلا و نقره‎ای با جنس خوب دارد و هم طلا و نقره بد، مالک مختار است زکات را از هر کدام که خواست بدهد، گرچه بهتر آنست که زکات را از همان طلا و نقره خوب پرداخت کند.
مسئلۀ ۲۱۷۹ :    طلا و نقره‏ای که بیش از حدّ معمول، فلز دیگری با آن مخلوط است در صورتی که خالص آن به حد نصاب برسد، زکاتش واجب است و در غیر این صورت واجب نیست و اگر شک کند که آیا خالص آن به حدّ نصاب می‏رسد یا نه، احتیاط واجب آنست که از هر راه ممکن وزن خالص آن‎را به دست آورد و اگر به بالاترین حدّ محتمل محاسبه کند طبعاً کفایت خواهد کرد.
مسئلۀ ۲۱۸۰ :    ظاهر و بلکه نصّ صریح روایات اهل‌بیت اینست که زکات در طلا و نقره در صورتی واجب است که اوّلاً سکه رسمی خورده باشد و ثانیاً به شکل درهم و دینار درآمده باشد و معامله و مبادلات با آنها رواج داشته باشد و در صورتی که به صورت زیور و زینت زنان درآمده یا از حالت معامله و مبادله بیرون رفته باشد، زکات ندارد؛ و از سوی دیگر روایات اهل بیت مبنی بر تشریع زکات، به وضوح و روشنی دلالت دارند که فلسفه و حکمت اصلی تشریع زکات، جبران کمبودها و تأمین نیازمندیها و احتیاجات نیازمندان و پر کردن خلأهای اجتماعی است، بنابراین با توجّه به اینکه در زمان ما طلا و نقره سکه‎دار، حالت پولی و درهم و دینار بودنشان را از دست داده و به‌طور کلّی از رواج در معاملات خارج شده است و به جای آنها اسکناس و مانند آن جایگزین شده است- اگرچه طلا و نقره مسکوک که به صورت درهم و دینار است هیچ وقت از ارزش نمی‏افتد و فاقد اعتبار نمی‏شود- احتمال جدّی وجود دارد که پولهای رایج هر زمان در حکم همان درهم و دینار گذشته باشد، بنابراین احتیاط مؤکد آنست که معادل نصاب طلا و نقره مسکوک، در پولهای رایج روز محاسبه شود و بعد از تحقّق شرایط دیگر- مانند یازده ماه- زکات آن‎را هم پرداخت کند.