مکروهات نماز جماعت

مسئلۀ ۱۶۰۵ :    اگر در صفهای نماز جای خالی باشد مکروه است نمازگزار تنها بایستد.
مسئلۀ ۱۶۰۶ :    مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود.
مسئلۀ ۱۶۰۷ :    مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعتی می‏خواند مکروه است در این نمازها- با وجود مسافر- به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و همچنین کسی که مسافر نیست، مکروه است در این نمازها- با وجود غیر مسافر- به مسافر اقتدا کند، پس بهتر است مسافر به مسافر و حاضر به حاضر اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۶۰۸ :    مکروه است بعد از آنکه مؤذّن و به اصطلاح مردم مکبِّر، «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَۀ» را گفت، حرفی زده شود و البتّه این کراهت منحصر به نماز جماعت نیست بلکه شامل غیر جماعت نیز می‏شود، ولی در نماز جماعت از کراهت شدیدتری برخوردار است.
مسئلۀ ۱۶۰۹ :    بعد از اینکه مکبِّر «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَۀ» را گفت مکروه است کسی نماز مستحبی بخواند مگر آنکه امام جماعت معین وجود نداشته باشد و نمازگزاران بعد از گفتن «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَۀ» به کسی بگویند: به جلو برو، تا به تو اقتدا کنیم، گفتن این کلام اقامه را باطل نمی‏کند و مکروه نیست.