مکروهات غذا خوردن

مسئلۀ ۳۸۵۸ :    موقع خوردن غذا چند چیز مکروه است:
۱- در حال سیری غذا خوردن.
۲- پرخوری کردن؛ در خبر است که خدای متعال بیش از هر چیزی از شکم پر بدش می‏آید.
۳- نگاه کردن به صورت دیگری در هنگام صرف غذا.
۴- خوردن غذای داغ و فوت کردن به چیزی که می‏خورد یا می‏آشامد.
۵- پس از گذاشتن نان در سفره انتظار چیز دیگری را کشیدن.
۶- گذاشتن نان زیر چیزی مانند کاسه و بریدن آن با کارد.
۷- تمیز کردن استخوان از گوشت طوری که در آن چیزی نماند.
۸- جدا کردن پوست میوه در مواردی که می‏شود آن‎را با پوست خورد.
۹ – دور انداختن میوه قبل از آنکه به‌طور کامل خورده شود.

ج- مستحبات آشامیدن‏
مسئلۀ ۳۸۵۹ :    در آشامیدن آب رعایت بعضی چیزها مستحب است:
۱- آب را به صورت مکیدن بیاشامد.
۲- در روز ایستاده آب بخورد.
۳- قبل از آشامیدن «بِسْمِ اللَّهِ» و بعد از آن «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ» بگوید.
۴- آب را با سه نفس و با میل بیاشامد.
۵- پس از آشامیدن آب بر امام حسین‏ و بر اهل‌بیت و یاران ایشان درود فرستد و بر قاتلان و معاندان آن امام مظلوم‏ لعنت و نفرین کند.

د- مکروهات آشامیدن‏
مسئلۀ ۳۸۶۰ :    در آشامیدن آب چند چیز مکروه است:
۱- زیاد آشامیدن.
۲- آشامیدن آب در شب در حال ایستاده.
۳- آشامیدن آب با دست چپ.
۴- آشامیدن پس از غذای چرب.
۵- آشامیدن از جای شکسته ظرف آب، لیوان باشد یا کوزه و یا هر ظرف دیگر و نیز آب خوردن از آن قسمت ظرف آب که دسته ظرف آنجا قرار دارد.