مکان نماز و شرایط آن : شرط پنجم

مسئلۀ  ۹۹۳ :   اگر مکان نمازگزار نجس است، نباید طوری تَر باشد که رطوبت آن به بدن یا لباس نمازگزار برسد و او را نجس کند، مگر نجاستی که در نماز بخشیده شده است.
مسئلۀ ۹۹۴  :  جایی که نمازگزار نماز می‏خواند احتیاط مستحب آنست که پاک باشد، ولی جایی که پیشانی بر آن می‏گذارد واجب است پاک باشد، بنابراین اگر جای‏ پیشانی نجس باشد، حتّی اگر خشک هم باشد، نماز باطل است.