مکان نماز و شرایط آن : شرط ششم

مسئلۀ ۹۹۵ :    از جاهایی نباشد که ایستادن و ماندن در آن جایز نیست، پس نباید زیر سقفی که در شُرُف ویران شدن است و یا روی جایی که نام مبارک خدا یا آیات قرآن کریم بر آن نوشته شده است نماز بخواند و اگر بخواند بنا بر احتیاط باطل است.
مسئلۀ ۹۹۶ :    نماز خواندن روی قبور امامان معصوم، حتی قبور علما و بزرگان دین اگر موجب بی‌احترامی باشد، حرام است و کسی‌که نمازش را در محلهای فوق الذکر بخواند، بنا بر احتیاط باید اعاده کند.
مسئلۀ ۹۹۷ :    بر نمازگزار واجب است که برای رعایت احترام و ادب در مشاهد مشرّفه در صورتی‌که بی‌احترامی باشد، جلوتر از قبر پیامبر و امامان معصوم نایستد و اگر ایستاد و نماز خواند و بی‌احترامی به آن بزرگواران بود، کاری حرام مرتکب شده است و بنا بر احتیاط نمازش را اعاده کند.
مسئلۀ ۹۹۸ :    اگر میان قبر یا ضریح مطهّر و نمازگزار چیزی مانند دیوار و درب حایل شود، به گونه‏ای که موجب بی‌احترامی نباشد، نماز خواندن اشکالی ندارد، ولی‏فاصله شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‏ای که روی آن افتاده کافی نیست.
مسئلۀ ۹۹۹ :    بنا بر احتیاط لازم است بین زن و مرد در حال نماز به مقدار یک وجب فاصله باشد و در صورتی‌که فاصلۀ بین آنها کمتر از ده ذراع- تقریباً پنج متر- باشد، نماز خواندن در آنجا کراهت دارد؛ در این حکم تفاوتی بین زنان محرم و نامحرم وجود ندارد.
مسئلۀ ۱۰۰۰ :    احتیاط مستحب آنست که زن هنگام نماز مقداری عقب‏تر از مرد بایستد و محل سجدۀ زن کمی عقب‏تر از محل ایستادن مرد باشد و اگر زن جلوتر از مرد یا مساوی او بایستد در صورتی‌که فاصله‏ای بین آنها نباشد بنا بر احتیاط نمازشان را اعاده کنند و اگر فاصلۀ بین آنها کمتر از ده ذراع باشد، نماز خواندن در آنجا کراهت شدید دارد.
مسئلۀ ۱۰۰۱ :    اگر بین زن و مرد که موازی هم ایستاده‏اند یا زن جلوتر از مرد ایستاده، مانعی مانند دیوار یا پرده حایل شود نمازشان صحیح است و نیز اگر بین آنها به اندازه ده ذراع یا بیشتر فاصله باشد کراهت نمازشان نیز از بین می‏رود.
مسئلۀ ۱۰۰۲ :    ممنوعیت و کراهت مذکور در مسائل فوق در مواردی است که زن و مرد هر دو مشغول نماز باشند، ولی در صورتی‌که مرد مشغول نماز باشد و زن حضور داشته باشد، ولی نماز نخواند نه ممنوع است و نه مکروه.
مسئلۀ ۱۰۰۳ :    در احکام مذکور در مسائل فوق فرقی بین نمازهای واجب و مستحبی نیست.
مسئلۀ ۱۰۰۴ :    ممنوعیت یا کراهت مذکور در صورتی است که زن و مرد در حال اختیار باشند، ولی در صورتی که وقت تنگ باشد یا هر دو مجبور شوند و رعایت شرایط مذکور در مسائل پیشین ممکن نباشد، در یک جا و موازی هم نماز خواندن نه ممنوع است و نه مکروه و اگر وقت وسیع باشد بهتر است اول مرد نمازش را بخواند بعد زن.
مسئلۀ ۱۰۰۵ :    بودن مرد و زن نامحرم در جای خلوت محل اشکال است و احتیاط آنست که در آن محل نماز نخوانند، ولی اگر یکی از آنها مشغول نماز باشد و دیگری‏که نامحرم است وارد شود، نماز اولی اشکال ندارد. مکان خلوت به جایی گفته می‏شود که در معرض رفت و آمد نباشد و برای ارتباط آن دو در آنجا عرفاً مانع و رادعی ‏نباشد.
مسئلۀ ۱۰۰۶ :    نماز خواندن در جایی که صدای لهو و لعب شنیده می‏شود یا انسان در معرض گناه دیگری قرار می‏گیرد، محل اشکال است، اگرچه اقوی‏ در این مسئله و مسئلۀ قبل صحت نماز است، ولی احتیاط مستحب نخواندن نماز در آنجاست.