مکان نماز و شرایط آن : شرط سوم

مسئلۀ ۹۹۰  :  نمازگزار باید در جایی نماز بخواند که احتمال عقلایی بدهد می‏تواند نمازش را به انجام برساند، بنابراین اگر در جایی نماز بخواند که اطمینان دارد به سبب برف و باران و ازدیاد جمعیت و تردّد وسایل نقلیه و مانند آنها نمی‏تواند نماز را تمام کند، نمازش باطل است.
مسئلۀ ۹۹۱ :   در جایی که احتمال باد و باران و تردّد خودرو و ازدحام جمعیت و مانند آنها را می‏دهد و اطمینان به تمام کردن نماز ندارد، اگر نماز را به امید پیش نیامدن مانع و تمام کردن آن شروع کند و به مانعی هم برخورد نکند، نمازش صحیح است.