مکان نماز و شرایط آن : شرط دوم

مسئلۀ ۹۸۷  :  مکان نمازگزار باید آرام و بدون حرکت باشد به‌طوری که استقرار و طمأنینۀ نمازگزار به هم نخورد، بنابراین خواندن نماز در وسایل نقلیۀ در حال حرکت که قهراً موجب حرکت زیاد و تکان خوردن انسان می‏شوند، باطل است، مگر در حال ناچاری مانند تنگی وقت که در این صورت نیز باید تا جایی که می‏تواند و صورت نماز به هم نمی‏خورد به هنگام حرکت چیزی نخواند و هرگاه وسیلۀ نقلیه از سمت قبله برگشت، نمازگزار روی خود را به سوی قبله برگرداند.
مسئلۀ ۹۸۸ :   نماز خواندن در اتومبیل، هواپیما و قطار و هر وسیلۀ دیگر هنگامی که ایستاده باشد، با رعایت شرایط دیگر نماز اشکال ندارد.
مسئلۀ ۹۸۹  :  روی خرمن گندم، جو، برنج و امثال اینها که انسان نمی‏تواند بدون حرکت باشد، نماز خواندن باطل است.