مورد دوم

مسئلۀ ۶۶۱  :  اگر به علت پیری یا ترس از دزد یا جانور درنده یا نداشتن وسیله‏ای که با آن آب فراهم کند، دسترسی به آب نداشته باشد، واجب است تیمّم کند و نیز اگر یافتن آب یا استعمال آن طوری برای او مشقّت داشته باشد که کسی نتواند آن‎را تحمل کند، باید تیمّم کند و نماز را با تیمّم بخواند.
مسئلۀ ۶۶۲  :  اگر تهیۀ آب به هزینه‏ای احتیاج دارد که چند برابر قیمت معمول است یا آب در چاه است و برای کشیدن آب از چاه نیازمند وسائلی است که باید تهیه کند یا کرایه و اجاره کند هر چند، چند برابر قیمت معمول باشد، باید تهیه کند، زیرا تهیۀ آب واجب است، مگر آنکه تهیۀ آب و خرید وسایل، آن‎قدر هزینه بخواهد که نسبت به حال او ضرر غیر قابل تحمل داشته باشد که در این صورت واجب نیست.