مواردی که گفتن اذان و اقامه، هر دو ساقط می‎شود

مسئلۀ ۱۰۳۳ :    اذان و اقامه در موارد زیر ساقط می‏شود:
۱ – اگر برای خواندن نماز وارد مسجد شده و ببیند برای آن نماز اذان و اقامه گفته شده است.
۲ – کسی‌که برای خواندن نماز جماعت به مسجد برود و ببیند نماز جماعت تمام شده، ولی صفوف به هم نخورده است و جمعیت هنوز پراکنده نشده اند، اگر برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند، آن شخص برای نماز خود بنا بر اقوی‏ نمی‏تواند اذان و اقامه بگوید و اظهر آنست که در این دو مورد اذان و اقامه با آن شرایطی که گفته شد مشروع نیست.
۳ – کسی‌که اذان و اقامۀ دیگری را بشنود و بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‏خواهد بخواند عرفاً فاصلۀ زیادی نباشد، در این مورد سقوط اذان و اقامه از باب «رخصت» است یعنی نمازگزار هم می‏تواند بگوید و یا نگوید.
مسئلۀ ۱۰۳۴ :    اگر کسی برای نماز خواندن وارد مسجد شود و بداند نمازی که خوانده شده با جماعت بوده است، ولی شک کند که صحیح خوانده شده یا نه، اذان و اقامه از وی ساقط می‏شود.