مواردی که کفّاره مضاعف می‏شود

مسئلۀ ۱۸۳۵ :    بنا بر احتیاط واجب در موارد زیر کفّاره روزۀ رمضان تکرار می‏شود:
۱- اگر عمداً در یک روز ماه رمضان چند بار جماع یا استمناء کند، بنا بر احتیاط واجب باید به تعداد جماع یا استمناء کفّاره بدهد، ولی اگر چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، مثلاً چند مرتبه غذا بخورد، یک کفّاره کافی است، گرچه کفایت یک کفّاره در صورت تکرار جماع یا استمناء، خالی از قوت نیست.
۲- اگر غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد و بعد با همسر خود جماع کند، بنا بر احتیاط برای هر کدام یک کفّاره واجب می‏شود.
۳- هرگاه از راه حرام جماع کند و بعد با همسر خود جماع کند، بنا بر اقوی‏ یک کفّاره جمع کافی است، ولی احتیاط مستحب آنست که یک کفّاره غیر جمع نیز بدهد.
مسئلۀ ۱۸۳۶ :    اگر روزه‏دار جماع و استمناء را که به سبب آن کفّاره جمع واجب می‏شود چند بار انجام دهد، اقوی‏ آنست که یک کفّاره جمع کفایت می‏کند، ولی بنا بر احتیاط مستحب به تعداد آنها کفّاره جمع را تکرار کند.