مواردی که واجب است نماز به جماعت خوانده شود

مسئلۀ ۱۵۲۰ :    نماز جمعه و نیز نمازهای عید فطر و قربان هرگاه واجب شوند ، فقط در صورتی صحیح هستند که با جماعت خوانده شوند.
مسئلۀ ۱۵۲۱ :    کسانی که در نمازهای خود وسواس دارند و در صورتی که نمازشان را با جماعت بخوانند از وسواس نجات پیدا می‏کنند، واجب است نمازشان را با جماعت بخوانند.
مسئلۀ ۱۵۲۲ :    کسانی که حمد و سوره را نمی‏توانند درست ادا کنند واجب است حتی الامکان نمازشان را با جماعت بخوانند.
مسئلۀ ۱۵۲۳ :    اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند که در جماعت حاضر شود، چه مخالفت او موجب اذیت و آزار و ناراحتی آنان شود و چه نشود، واجب است نماز را احتیاطاً با جماعت بخواند و در هر دو صورت قصد استحباب کند.