مواردی که می‏توان معامله را برهم زد

مسئلۀ ۲۴۰۹ :    حقّ برهم زدن معامله را «خیار فسخ» می‏گویند. خریدار و فروشنده در موارد زیر می‏توانند معامله را به هم بزنند: