مواردی که صحیح نیست نماز با جماعت خوانده شود

مسئلۀ ۱۵۲۴ :    نمازهای مستحبی را نمی‏توان به جماعت خواند مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می‏خوانند، همچنین نمازهای عید فطر و قربان که در زمان غیبت واجب نمی‏باشند را می‏توان به جماعت بجای آورد.
مسئلۀ ۱۵۲۵ :    هنگامی که امام جماعت یکی از نمازهای یومیه خود را می‏خواند- تمام یا شکسته- هر یک از نمازهای یومیه را چه تمام و چه شکسته می‏شود به او اقتدا کرد، ولی اگر امام جماعت آن نماز را احتیاطاً دوباره می‏خواند فقط در صورتی که احتیاط مأموم با امام یکی باشد می‏تواند به او اقتدا کند، مثلاً چنانچه امام و مأموم در نماز چهاررکعتی شک بین سه و چهار کنند و قبل از خواندن نماز احتیاط حرف بزنند، بنا بر احتیاط بعد از خواندن یک رکعت نماز احتیاط باید دوباره نمازشان را اعاده کنند و این چهار رکعت را می‏توانند به جماعت بخوانند.
مسئلۀ ۱۵۲۶ :    اگر امام جماعت قضای قطعی یکی از نمازهای یومیه خود یا شخص دیگر را که فوت نماز او یقینی است بجای می‏آورد، مأموم می‏تواند به او اقتدا کند، ولی‏اگر امام نمازش را احتیاطاً قضا می‏کند یا قضای نماز شخص دیگری را می‏خواند- گرچه برای آن اجرتی نگرفته باشد- اقتدای به او اشکال دارد.
مسئلۀ ۱۵۲۷ :    اگر انسان نداند نمازی را که امام می‏خواند یکی از نمازهای یومیه است، یا نماز مستحب، نمی‏تواند به او اقتدا کند.
مسئلۀ ۱۵۲۸ :    امام یا مأموم اگر بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، احوط آنست که به قصد رجا و نیل به ثواب بجای آورد.