مهرماه نود

متن درس خارج فقه – ۱۱ مهرماه ۹۰

(بحث تقیه)

متن درس خارج فقه – ۱۶ مهرماه ۹۰

(ادامۀ بحث تقیه)

متن درس خارج فقه – ۱۹ مهر ماه۹۰

(ادامۀ بحث ادلۀ تقیه)

متن درس خارج فقه – ۲۰ مهر ماه۹۰

(میزان دلالت ادله تقیه در رفع مانعیت و جزئیت)

متن درس خارج فقه – ۲۳ مهر ماه۹۰

(ادامه بحث میزان دلالت ادله تقیه بر رفع مانعیت و جزئیت)

متن درس خارج فقه – ۲۶ مهر ماه۹۰

(تقیه در امور عبادی)

متن درس خارج فقه – ۳۰ مهر ماه۹۰

(تقیه در امور عبادی و بررسی نظر شیخ انصاری و آقا رضا همدانی)