معاملات مکروه

معاملات مکروه
مسئلۀ ۲۳۲۸ :    انسان در عین اینکه باید تلاش کند از راههای مباح و حلال کسب روزی کند و برای خانواده رفاه و آسایش در حدّ متعارف فراهم سازد و این تلاش امری مطلوب است، مناسب است از یک سری کارها دوری کند و حداقل به عنوان شغل و منشأ درآمد از آنها استفاده نکند و اگر به صورت دائم و مستمر و منبع درآمد از آنها استفاده کند کاری نامطلوب و مکروه مرتکب شده است. در اسلام یک سری معاملات وجود دارد که انجام آنها مکروه است و از آن جمله است:
۱- فروش ملک، مگر آنکه با آن ملک دیگری بخرد؛
۲- قصّابی، یعنی انتخاب ذبح حیوانات به عنوان شغل؛
۳- کفن فروشی؛
۴- انسان کار خود را فقط فروش گندم و جو، از میان مواد غذایی  قرار دهد؛
۵- صرافی؛
۶- حجامت؛
۷- شکار؛
و نیز مکروه است:
۱- معامله با مردم پست و تنگ نظر، طوری که اهلیت قدردانی نداشته و خوبی و بدی در نظر آنان یکسان باشد؛
۲- معامله حین طلوع صبح و خورشید؛
۳- انسان وارد معامله‏ای که دیگری می‏خواهد انجام بدهد، بشود؛
۴- جلوتر از همه وارد بازار شدن و دیرتر از بقیه خارج شدن، مگر آنکه برای رفع نیاز نیازمندان این کار را انجام دهد در این صورت کراهت آن معلوم نیست، در هر صورت بازار از این نظر در مقابل مساجد قرار دارد که آنجا مستحب است انسان زودتر از همه وارد شده و دیرتر خارج شود؛
۵- کم کردن قیمت بعد از اتمام معامله؛
۶- وکالت آن کسی که به قیمتها از تمام جهات وارد است و قیمت بازار را در دست دارد با پیشنهاد خود وکیل از ناحیه کسی که بی‎اطلاع است در مواردی که مصالح موکل رعایت نمی‏شود.
البته معاملات مکروه بیش از این‏ اندازه است و علاقه‎مندان می‏توانند به کتابهای فقهی مفصّل مراجعه کنند.