مطهّرات

مسئلۀ ۲۱۰ :    یازده چیز، نجس را پاک می‏کنند که به آنها مطهّرات می‏گویند:
۱- آب، ۲- زمین، ۳- آفتاب، ۴- استحاله، ۵- کم شدن دو سوّم آب انگور (بنا بر قول به نجاست)، ۶- انتقال، ۷ – اسلام آوردن، ۸- تبعیت، ۹- از میان رفتن عین نجاست، ۱۰- استبرای حیوان نجاست خوار، ۱۱- غایب شدن مسلمان.