مستحبّات و مکروهات لباس نمازگزار

مسئلۀ ۹۷۰ :   چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است که این موارد از جملۀ آنها هستند: عمّامه با تحت الحنک، پوشیدن عبا و لباس سفید، به تن کردن پاکیزه‏ترین لباسها، استعمال بوی خوش، دست کردن انگشتر عقیق، پوشاندن قدمهای پا برای زنان و نیز مستحب است لباس از پنبه و کتان به تن کردن و آویختن گردن‌بند در زنان.
مسئلۀ ۹۷۱  :  چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است که این موارد از جملۀ آنها هستند: پوشیدن لباس سیاه غیر از عمامه و عبا و لباس چرک یا تنگ، پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد، باز بودن دکمه‏های لباس، پوشیدن لباس نازک، به تن کردن لباسی که نشانۀ کبر و غرور باشد، چسباندن دستها به بدن در صورتی‌که پیراهن و شلوار نپوشیده باشد، نماز خواندن با حنا و رنگ قبل از آنکه شسته شود، پوشیدن لباس مخصوص جوانان برای پیران، لباس خانمها در حالی‌که هیچ‌کدام از زیورآلات‌شان را همراه نداشته باشند. البته مستحبّات و مکروهات منحصر به مواردی که در این مسئله و مسئلۀ قبل آورده شد نیست. فقهای عظام‏ آنها را در کتابهای فقهی و ادعیه با استناد به روایات اهل بیت ذکر کرده‏اند که ما در این رساله به بعضی از آن موارد اشاره کردیم.