مستحبّات و مکروهات سر بریدن حیوان

مسئلۀ ۳۸۳۹ :    چند چیز در سر بریدن حیوان مستحب است:
۱- هنگام سر بریدن گوسفند همان طور که مشهور است دو دست و یک پایش را ببندند و یک پایش را باز بگذارند و در سر بریدن گاو هر چهار دست و پایش را ببندند و دم آن‎را باز بگذارند و هنگام سر بریدن شتر دو دست آن‎را از پایین تا زانو یا تا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مرغ را مستحب است بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند.
۲- کسی که حیوان را می‏کشد مطابق احتیاط، رو به قبله باشد.
۳- مطابق نظر مشهور قبل از کشتن حیوان جلویش آب بگذارند.
۴- کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود، مثلاً کارد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند.
۵- قبل از سر بریدن و پس از آن چندی که جان دارد، اذیتش نکنند.
مسئلۀ ۳۸۴۰ :    چند چیز در سر بریدن حیوان مکروه است:
۱- در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر ببیند.
۲- در شب یا پیش از ظهر روز جمعه حیوان را سر ببرند، مگر در صورت ضرورت و احتیاج که در این صورت کراهت ندارد.
۳- خود انسان حیوانی را که پرورش داده ذبح کند.