مستحبّات نماز میت

مسئلۀ ۷۹۸ :    چند چیز در نماز میت مستحب است:
۱ – کسی‌که نماز میت را می‏خواند، با وضو، غسل یا تیمّم باشد و بنا بر احتیاط مستحب در صورتی تیمّم کند که وضو یا غسل ممکن نباشد یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کند به نماز میت نرسد.
۲- در صورتی‌که میت مرد است، امام جماعت یا کسی‌که بر او فرادا نماز می‏خواند در مقابل وسط قامت او بایستد و اگر زن است مقابل سینه‏اش بایستد.
۳- نماز میت را بدون کفش بخواند.
۴- در هر تکبیر دستها را بلند کند.
۵- فاصلۀ او با میت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد به جنازه بخورد.
۶- نماز میت را به جماعت بخواند.
۷- امام جماعت تکبیرها و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‏خوانند، آهسته بگویند.
۸- در جماعت اگر مأموم حتی یک نفر باشد، پشت سر امام بایستد.
۹- نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا کند.
۱۰- پیش از نماز به قصد رجا و امید ثواب سه مرتبه بگوید «أَلصَّلَوه».
۱۱- نماز را در جایی بخواند که مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‏روند.
۱۲- اگر زن حائضی نماز میت را به جماعت می‏خواند در صف جداگانه‏ای بایستد.
مسئلۀ ۷۹۹ :    خواندن نماز میت در همۀ مساجد مکروه است، جز مسجد الحرام که آنجا این کراهت را ندارد.