مستحبّات معامله

مسئلۀ ۲۳۲۶ :    فروشنده کالا مستحب است میان مشتریان در قیمت کالا فرق نگذارد و در تعیین آن سخت نگیرد. اگر مشتری نادم شد و تقاضای به هم زدن معامله را داشت، بپذیرد. موقعی که تحویل داد زیادتر تحویل بدهد و موقعی که تحویل می‏گیرد کمتر تحویل بگیرد. همیشه در یاد خدا بوده، مخصوصاً به ذکر شهادتین و سبحان‏اللّه، مشغول باشد.
مسئلۀ ۲۳۲۷ :    قسم خوردن در معامله اگر راست باشد، مکروه و اگر دروغ باشد حرام است.