مستحبات نماز جماعت

مسئلۀ ۱۵۹۵ :    در صورتی که مأموم یک مرد باشد مستحب است در طرف راست امام جماعت بایستد و اگر یک زن باشد مستحب است در طرف راست امام به گونه‏ای ‏بایستد که جای سجده‏اش مساوی زانو یا قدم امام باشد یا پشت سر امام بایستد و چنانچه مأمومین یک مرد و یک زن یا یک مرد و چند زن باشند، مرد در طرف راست امام و بقیه پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد یا چند زن باشند پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و زن باشند، مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بایستند.
مسئلۀ ۱۵۹۶ :    اگر امام جماعت و مأموم هر دو زن باشند، احتیاط آنست که امام جلوتر نایستد بلکه همه در یک ردیف بایستند و امام در وسط قرار گیرد.
مسئلۀ ۱۵۹۷ :    مستحب است امام جماعت در وسط صف بایستد و در صف اول هم اهل علم، فضل، کمال و تقوا قرار بگیرند.
مسئلۀ ۱۵۹۸ :    مستحب است صفهای نماز جماعت منظّم بوده و بین کسانی که در یک صف ایستاده‏اند فاصله نباشد و شانۀ آنان در ردیف یکدیگر باشد.
مسئلۀ ۱۵۹۹ :    مستحب است بعد از گفتن «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَۀ» مأمومین برخیزند.
مسئلۀ ۱۶۰۰ :    مستحب است امام جماعت حال مأموم یا مأمومین ضعیف‏تر را رعایت کند و عجله نکند تا افراد ضعیف به او برسند و نیز قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد مگر آنکه بداند همۀ نمازگزاران به این کار راضی هستند.
مسئلۀ ۱۶۰۱ :    مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند می‏خواند، صدای خود را به قدری بلند کند که مأمومین بشنوند، ولی باید بیش از اندازۀ متعارف صدا را بلند نکند و در تشهّد و سلام این استحباب مؤکد است.
مسئلۀ ۱۶۰۲ :    مستحب است موقعی که امام جماعت از قرائت حمد فارغ شد، مأموم بگوید: «أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ».
مسئلۀ ۱۶۰۳ :    اگر امام جماعت هنگام رکوع متوجّه شود فردی تازه رسیده و می‏خواهد اقتدا کند، مستحب است رکوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، هرچند فرد دیگری هم برای اقتدا وارد شده باشد.
مسئلۀ ۱۶۰۴ :    مستحب مؤکد است امام جماعت پس از آنکه سلام نماز را گفت، فوراً از جایش بلند نشود بلکه بنشیند تا نماز همۀ کسانی که به او اقتدا کرده بودند تمام شود.