مسائل واجبات و ارکان نماز : سلام نماز

مسئلۀ ۱۲۰۲ :    بعد از تشهد رکعت آخر مستحب است نمازگزار در حالی که نشسته و بدنش آرام است بگوید: «أَلسَّلَامُ عَلَیک أَیهَا النَّبِی وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُه»  و پس از آن واجب است بگوید: «أَلسَّلَامُ عَلَیکمْ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُهُ»  یا بگوید: «أَلسَّلَامُ عَلَینَا وَ عَلی‏ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ» ، ولی اگر این سلام را بگوید، احتیاط مستحب آنست که بعد از آن «أَلسَّلَامُ عَلَیکمْ وَ رَحْمَۀُ اللَّهِ وَ بَرَکاتُه» را هم بگوید و اگر سلام آخری را گفت از نماز خارج می‏شود و گفتن سلام دیگری لازم نیست.
مسئلۀ ۱۲۰۳ :    سلام نماز گرچه موجب خروج از نماز می‏شود، ولی آن سلامی که واجب است گفته شود جزء نماز است و واجب است به صورت عربی صحیح خوانده شود و اگر کسی عمداً سلام واجب را نگوید نمازش باطل است.
مسئلۀ ۱۲۰۴ :    اگر سلام واجب نماز را فراموش کند و پس از اندک زمانی یادش بیاید یکی از سه حالت زیر پیش می‏آید:
الف- اگر صورت نماز به هم نخورده و کاری که با نماز منافات دارد انجام نداده باشد، سلام را بگوید و نمازش صحیح است.
ب- اگر کاری که فقط عمدی آن نماز را باطل می‏کند، اشتباهاً انجام داده، مثلاً حرف زده باشد، سلام نماز را بگوید و دو سجدۀ سهو نیز بجا آورد.
ج- اگر کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‏کند انجام داده، مثلاً پشت به قبله کرده است، اگر چه اقوی‏ آنست که نمازش صحیح است و لیکن بهتر است دو سجدۀ سهو بجا آورد و نماز را دوباره بخواند.
مسئلۀ ۱۲۰۵ :    گفتن سلام واجب نمازگزار موجب خروج نمازگزار از نماز می‏شود چه نیت خروج داشته باشد یا نه، ولی احتیاط آنست که سلام واجب را به قصد عدم خروج نگوید.
مسئلۀ ۱۲۰۶ :    کسی که سلام نماز را بلد نیست واجب است یاد بگیرد و اگر وقت وسعت نداشته باشد، واجب است شخص دیگری سلام را به او تلقین کند و اگر آن هم امکان نداشته باشد، می‏تواند به ترجمۀ سلام اکتفا کند و اگر این هم ممکن نباشد، سلام را از قلب خود بگذراند و با دست هم اشاره کند و این حکم در مورد افراد لال نیز صادق است.
مسئلۀ ۱۲۰۷ :    نمازگزار می‎تواند به جز حمد، سوره و تسبیحات که احکام آن بیان شد، بقیۀ ذکرهای واجب یا مستحب نماز مثل تکبیره‎الاحرام، ذکر رکوع، سجده، قنوت، تشهد و سلام را بلند یا آهسته بخواند.

۱۰