مسائل متفرّقۀ طهارت

اهمیت نظافت و رعایت زیبایی بدن‏
نظافت و مراعات زیبایی، گاهی در ارتباط با تن و بدن انسان مطرح می‏شود، گاهی در ارتباط با لباس و پوشاک، گاهی در مورد مسکن و زمانی نیز دربارۀ خوراکیها مورد توجه قرار می‏گیرد.
شریعت اسلام با توجه به جامعیتی که دارد، دربارۀ هرکدام از آنها دستورالعملهای خاص دارد و به همین علت از معتقدان به شریعت اسلام انتظار می‏رود به همۀ آنها توجه داشته باشند و تا آنجا که امکان دارد در عمل به این احکام کوتاهی نکنند.
در این رساله، دربارۀ احکام نظافت و رعایت آن در مورد لباس و پوشاک با توجه به تناسب آن در باب لباس نمازگزار، مکان نمازگزار، مسکن، احکام خوردنیها و آشامیدنیها و در باب طهارت نیز دربارۀ رعایت جمال و زیبایی و احکام آنها در ارتباط با تن و بدن انسان و آنچه به زندگی دنیایی مربوط است، به اجمال مطالبی گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۷۰۴ :    یکی از مستحبات اکید در اسلام رعایت نظافت است چه از راه استحمام حاصل شود یا از هر طریق دیگری که در آن از آب استفاده کرده و تمام یا جزئی از بدن را تنظیف می‏کنند.
مسئلۀ ۷۰۵ :    کسی‌که می‏خواهد در جایی شستشو کند، در صورتی‌که بینندۀ مَحرم وجود داشته باشد و او را ببیند، در حمام باشد یا در نهر، استخر و امثال آن، واجب است به هر طریق که شده جلو و عقب خود را بپوشاند.  بنا بر احتیاط حتی از بچّۀ ممیز نیز لازم است خود را بپوشاند و در صورتی‌که بیننده وجود نداشته باشد، باز بهتر است با پوشش باشد و داخل شدن در آب، بدون ساتر و پوشش، اگرچه بیننده وجود نداشته باشد، مکروه است.
مسئلۀ ۷۰۶ :    در صورتی‌که بدون ساتر و پوشش برای غسل کردن، وارد آب شود و بینندۀ مَحرم جلو یا عقب او را ببیند، در این حالت معصیت کرده، ولی غسلش صحیح است.
مسئلۀ ۷۰۷ :    از جمله مستحبات اکید و سفارش شده در فقه اهل‌بیت، نوره گذاشتن برای پاک کردن موی عورتین است، به خصوص در هر بیست روز و در چهل روز تأکید بیشتری شده است و در صورتی‌که کسی از نوره گذاشتن ناتوان باشد می‏تواند فرد دیگری را نایب بگیرد مشروط بر اینکه از طریق تماس با جلو و عقب مرتکب حرام نشود.
مسئلۀ ۷۰۸ :    اگرچه در روایات اسلامی عنوان نوره ذکر شده است و به همین جهت نوره گذاشتن ولو در فواصل زمانی کم مستحب است، ولی تراشیدن از راههای دیگر مانند تیغ و امثال ذلک نیز کفایت می‏کند. در استحباب تراشیدن مو و نوره گذاشتن و کفایت کردن هر نوع تراشیدن، میان زن و مرد هیچ فرقی وجود ندارد و در صورتی‌که شوهر زن از او به صورت الزامی بخواهد، تراشیدن و ازالۀ مو به هر طریق ممکن واجب خواهد بود.
مسئلۀ ۷۰۹ :    بنا بر اقوی‏ تراشیدن ریش حرام است، ولی مستحب است که ریش خیلی هم بلند نباشد، بلکه کوتاه باشد.
مسئلۀ ۷۱۰ :    گرفتن ناخنها و کوتاه کردن آنها برای مردان مستحب و ترک آن مکروه است، لیکن کوتاه کردن ناخن برای زنها سفارش نشده بلکه بلند کردن ناخن برای‏آنان نوعی زینت به حساب آمده است.
مسئلۀ ۷۱۱ :    عطر زدن و معطر کردن خود، به خصوص اول صبح و مخصوصاً برای نماز و ورود به مساجد مستحب است و در این جهت فرقی میان زن و مرد نیست، به شرط اینکه زنان فقط برای شوهران خود از عطر استفاده کنند.