مسائل متفرّقۀ ارث

مسئلۀ ۳۴۳۲ :    ظاهر آنست که انگشترهای عتیقه از قبیل برلیان، الماس، قرآنهای نفیس که در پوست آهو یا چیزهای دیگر نوشته شده و معمولاً مورد استفاده قرار نمی‏گیرد، از حبوه (مستثنیات) نیست و تمام ورثه از آن ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۴۳۳ :    اگر کسی از دو راه با میت خویشاوندی داشته باشد، از هر دو راه ارث می‏برد. بنابراین اگر زن و شوهر با یکدیگر خویشاوند باشند علاوه بر ارث زن و شوهری از نظر خویشاوندی هم از یکدیگر ارث می‏برند؛ مثلاً اگر شوهر بمیرد و زنش دختر‎عموی او باشد و وراث او هم پسر‎عموها و دختر‎عموها باشند، زن از میت از دو جهت ارث می‏برد.
مسئلۀ ۳۴۳۴ :    اگر ارث را بخواهند تقسیم کنند و همسر میت باردار باشد، باید برای کودک که در رحم است سهم دو فرزند پسر را کنار بگذارند و بلکه اگر احتمال بدهند بیشتر است سهم بیشتری را کنار بگذارند تا پس از به دنیا آمدن کودک سهم واقعی او را بردارند و اضافه را میان وارثان دیگر تقسیم کنند، اگر با وسایل علمی ثابت شود، کودک در رحم، پسر است یا دختر و یک نفر است و یا چند قلو است، در این صورت سهم واقعی را باید کنار بگذارند.
مسئلۀ ۳۴۳۵ :    اگر میت هیچ وارثی در هیچ مرتبه‏ای نداشته باشد، در زمان حضور امام معصوم‌ همۀ مال او متعلق به آن بزرگوار و در زمان غیبت باید در اختیار فقیه جامع شرایط گذاشته شود.
مسئلۀ ۳۴۳۶ :    اگر کسی فوت کند و املاک و اموال و همسر و اولاد صغار داشته باشد و از طرف میت برای اولاد صغار قیم مشخص نشده باشد، نمی‏توانند در آن داراییها تصرّف کنند بلکه باید به حاکم شرع واجد شرایط مراجعه کنند تا حاکم شرع برای صغار قیم تعیین کند و با نظر او آنچه که مصالح صغار مقتضی است، عمل شود.
مسئلۀ ۳۴۳۷ :    اگر ورثه میت با رضایت خودشان در تقسیم ترکه به توافق برسند و توافق نامه‏ای را امضا کنند، نمی‏توانند از آن عدول و رجوع کنند چه با قرعه تقسیم کرده باشند چه بدون آن.
مسئلۀ ۳۴۳۸ :    اگر دو یا چند نفر که وارث یکدیگرند به‌طور ناگهانی بمیرند، مثلاً غرق شوند یا زیر آوار بمانند و معلوم نشود کدام یک زودتر مرده است، همه از همدیگر نسبت به آنچه قبل از مردن داشته‏اند ارث می‏برند و هر آنچه از هم ارث می‏برند به سایر ورثه منتقل می‏شود اگر یکی از آنان دارایی دارد و دیگری ندارد، آنکه ندارد از آنکه دارد ارث می‏برد و اگر به سبب حوادث دیگری مثلاً تصادف ماشین یا سقوط هواپیما یا آتش سوزی و یا سقوط از کوه از دنیا رفته باشند، اظهر آنست که همین حکم جاری است، اگرچه بهتر است با وارثان دیگر صلح کنند.
مسئلۀ ۳۴۳۹ :    طفل اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‏برد و اگر مرده به دنیا بیاید نمی‏برد و اگر مشکوک باشد که زنده به دنیا آمده یا مرده احتیاط واجب آنست که در سهم او با دیگر وارثان مصالحه شود.
مسئلۀ ۳۴۴۰ :    حقوق بازنشستگان که به خانواده‏ها پرداخت می‏شود، اگر پس‏انداز دوران خدمت اوست، جزء ترکه میت محسوب می‏شود و پس از ادای بدهی و واجبات مالی و وصیت، به همۀ ورثه می‏رسد، ولی آن مبلغ که از طرف خود اداره که در آن خدمت می‏کرده یا اداره و سازمان بیمه پس از مرگ داده می‏شود، تابع مقرراتی است که بر آن حاکم است و مطابق آن به هر کس بدهند مال او می‏شود.
مسئلۀ ۳۴۴۱ :    اگر وارث، خنثای مشکل باشد یعنی با هیچ یک از علایم و نشانه‏های تعیین شده، مرد و زن بودن او مشخص نشود، نصف ارث یک مرد و نصف ارث یک زن به او تعلق می‌گیرد.
مسئلۀ ۳۴۴۲ :    کسی که از دنیا رفته است و هیچ وارثی ندارد و اموال او در زمان حضور امام معصوم‏ به آن بزرگوار و در دوران غیت به فقیه جامع شرایط می‏رسد، حاکم شرع جامع شرایط وقتی می‏تواند اموال او را اخذ کند که پس از تفحص زیاد به این نتیجه برسد که هیچ وارثی ندارد.
مسئلۀ ۳۴۴۳ :    اگر کافری از دنیا برود و هیچ وارثی نداشته باشد اموال و دارایی او به امام معصوم‌ و در دوران غیبت به فقیه جامع شرایط می‏رسد.