مسائل متفرّقۀ‏ خرید و فروش

مسئلۀ ۲۴۴۲ :    اگر به عنوان مثال، قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت مادّه تحویل دهد علاوه بر اینکه مرتکب گناه شده است، در صورتی که موقع فروش معین کند و بگوید این گوشت را می‏فروشم، خریدار می‏تواند معامله را به هم بزند و اگر معین نکند و «کلّی» بفروشد، چنانچه خریدار به گوشتی که تحویل گرفته راضی نشود، قصّاب موظّف است آن‎را عوض کند و به جایش گوشت نر تحویل دهد.
مسئلۀ ۲۴۴۳ :    اگر در معامله در قولنامه این گونه بنویسند: طرفین معامله در ضمن عقد ملتزم شدند هر کس تا مدّت معین برای ثبت در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود و از انجام معاملۀ رسمی به هر دلیل خودداری کند، مبلغ معینی را به طرف مقابل پرداخت کند، اشکال ندارد، باید مطابق شرط عمل شود و اگر یکی حاضر نشد، طرف مقابل می‏تواند معامله را فسخ کند و پولش را پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۴۴ :    اگر خریدار به بزّاز و قماش فروش بگوید پارچه‏ای می‏خواهم که رنگش نرود و فروشنده به او پارچه‏ای بدهد که رنگش برود، خریدار حق دارد معامله را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۴۴۵ :    اگر زمینی را با متراژ معین معامله کند و پس از تحویل مشاهده کند که چند متر کم است، خریدار می‏تواند معامله را فسخ کند یا با رضایت و توافق طرفین کسری زمین یا پول آن‎را پس بگیرد.
مسئلۀ ۲۴۴۶ :    اگر دارو فروش، دارو یا آمپولی را اشتباهاً به مشتری بدهد و او نیز ندانسته آن‎را استعمال کند، در صورتی که باعث ضرر و ناراحتی برای بیمار شود، فروشنده ضامن ضرر اوست و اگر موجب دیه شود باید دیه را بپردازد به ترتیبی که در احکام دیه خواهد آمد.
مسئلۀ ۲۴۴۷ :    نوشتن و امضای اسناد در معاملاتی که احتیاج به قصد انشا دارد، نمی‏تواند جانشین صیغه و عقد لفظی و معاطاتی  گردد، بلکه باید به صورت انشای لفظی یا معاطاتی یا عقد عملی انجام پذیرد و در نکاح و طلاق، صیغه لفظی لازم است.