مسائل متفرّقه کیفری در امور جنسی‏

مسئلۀ ۳۵۸۸ :    اگر مرد و زن اجنبی یا دو زن و یا دو مرد به صورت برهنه و لخت با هم باشند حاکم شرع حق دارد آنان را با شلاّق تعزیر کند و تا نودونُه ضربه به هر یک تازیانه بزند.
مسئلۀ ۳۵۸۹ :    اگر زنا، لواط یا مساحقه بدون اینکه حدّی در این بین اجرا شده باشد، تکرار شود، بیش از یک حد بر فاعل، جاری نمی‏شود، ولی اگر بعد از اجرای حدود باز هم تکرار کند، برای بار دوم نیز حد جاری می‏شود و همچنین است بنا بر احتیاط واجب نسبت به مرتبه سوم و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و برای بار چهارم نیز تکرار کند برای بار چهارم سزای او اعدام است.
مسئلۀ ۳۵۹۰ :    کسی که هم زنا کرده و هم لواط، حدّ هر عمل، جداگانه بر او جاری می‏شود.
مسئلۀ ۳۵۹۱ :    اگر کسی بخواهد مرتکب زنا یا لواط شود و بدون کشتن، جلوگیری از او ممکن نباشد، اگرچه از نظر شرعی در صورتی که درست تشخیص داده باشد، کشتن او جایز است، ولی باید طوری عمل کند که بتواند نزد حاکم شرع اثبات کند و اگر قاتل نتواند اثبات کند، قصاص خواهد شد.
مسئلۀ ۳۵۹۲ :    حدّ زنا یا لواط با میت مانند حدّ زنا یا لواط با انسان زنده است و شرایط و احکام و حدود آنها یکسان است.
مسئلۀ ۳۵۹۳ :    اگر کسی پسری را از روی شهوت ببوسد، حاکم شرع به هر اندازه که صلاح بداند به عنوان تعزیر، به او تازیانه می‏زند. در روایات آمده است که خداوند متعال در روز قیامت، لجامی از آتش به دهان او می‏زند و ملائکه زمین و آسمان و ملائکه رحمت و غضب او را نفرین می‏کنند و خداوند جهنّم را برای او آماده می‏سازد  و در عین حال اگر بین خود و خدای خود توبه کند، خدای عالم در صورتی‏که توبه او صحیح باشد، او را می‏بخشد.