مسائل لعان‏

مسئلۀ ۳۳۲۵ :    مرد حق ندارد و حرام است، به صرف احتمال، یا گمان و یا شایعه‏های بیجا به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزندی را که از زن خودش به دنیا آمده و ممکن است مال خودش باشد از خود نفی کند و اگر مرد نسبت زنا به زن بدهد، حد قذف بر وی جاری می‏شود، مگر آنکه چهار شاهد عادل نزد حاکم شرع بر صحّت آن اقامه کند و یا نزد حاکم شرع جامع شرایط لعان کند که در این صورت اگر زن حاضر به لعان نباشد، با لعان مرد بر زن حد جاری می‏شود و اگر در برابر لعان مرد، زن هم لعان کند، حد از او هم برطرف می‏شود.
مسئلۀ ۳۳۲۶ :    لعان برای دو چیز است:
۱- برای اثبات زنای زن.
۲- برای نفی فرزندی که از آن زن متولد شده و باید نزد حاکم شرع جامع شرایط بوده و هر دو بایستند و علی‎الأحوط تلفظ لعان در حال ایستادن هر کدام از زن و شوهر واقع شود؛ کیفیت لعان در اول سوره مبارکه نور و همچنین کتب مفصّل فقهی ذکر شده است.
مسئلۀ ۳۳۲۷ :    واجب است صیغه لعان، شهادت و لعن با همان شکل که در سوره نور ذکر شده است واقع شود و اگر هر کدام از آنها را تبدیل کند ولو اینکه از جهت معنا نزدیک به هم باشد، باطل است و لعان واقع نمی‏شود.
مسئلۀ ۳۳۲۸ :    پس از آنکه لعان به صورت صحیح و جامع شرایط انجام شد، احکام زیر بر آن مترتّب می‏شود:
۱- زن و شوهر از هم جدا می‏شوند.
۲- زن بر آن مرد حرام ابدی می‏شود.
۳- حد از کسی که لعان کرده بر طرف می‏شود.
۴- اگر لعان برای نفی فرزند باشد، خویشاوندی بین این فرزند و مرد و خویشان او منقطع می‏شود و از یکدیگر ارث نمی‏برند ولی بین فرزند، مادر و خویشان مادری، نسبت ثابت است و از یکدیگر ارث می‏برند.
مسئلۀ ۳۳۲۹ :    اگر یکی از زن و مرد به شرایط لعان عمل نکنند، لعان باطل است و اگر حاکم نیز حکم کند بر اینکه لعان صحیح بوده، حکم او باطل و غیر نافذ است.