مرتد و احکام آن‏

مسئلۀ ۳۶۲۷ :    کسی که مسلمان است ولی خدا یا رسول خدا را انکار می‏کند یا یکی از احکام، مانند وجوب نماز، روزه، حجّ، زکات و مانند آنها را با توجّه به اینکه مسلّماً جزء دین اسلام است مورد انکار قرار می‏دهد، به‌طوری که انکار آن حکم به انکار خدا یا انکار و تکذیب رسول خدا بر می‏گردد، مرتد است و این نوع انکار و تکذیب ارتداد است و همچنین اگر معاد و حیات پس از مرگ را منکر شود یا از نظر اعتقادی از خوارج و نواصب گردد که با اهل‌بیت رسول خدا معاند هستند، یا اینکه از غلات شود که امامان معصوم را از حدّ بشری بالاتر برده و به آنان مرتبه ربوبی و خدایی قائل می‏شوند نیز مرتد است.
مسئلۀ ۳۶۲۸ :    در ارتداد و حکم به آن، بلوغ، اختیار و قصد، معتبر و شرط است.
مسئلۀ ۳۶۲۹ :    مرتد و ارتداد دو قسم است:
۱- مرتد و ارتداد فطری یعنی کسی که مسلمان به دنیا آمده است، پس از آنکه به بلوغ رسید و گرایش به اسلام پیدا کرد و به‌طور حقیقی مسلمان شد، کافر شده باشد. در مسلمان‏زاده بودن کافی است که هنگام تولّد، پدر و مادر- هر دو یا یکی – مسلمان باشند و در حقیقت در ارتداد لازم است، مرتد قبل از بلوغ دارای اسلامِ حکمی باشد یعنی از پدر و مادر مسلمان یا یکی از آنها مسلمان، به دنیا بیاید و پس از بلوغ گرایش به اسلام پیدا کند- اسلام حقیقی و با معرفت – و سپس کفر بورزد.
۲- مرتدّ ملّی یعنی کافر زاده‏ای که پس از بلوغ با اختیار به کفر گراید و پس از آن به اسلام گرایش پیدا کرده و مسلمان شود و بعد دوباره کافر گردد.