مبطلات روزه : رساندن غبار غلیظ به حلق‏

مسئلۀ ۱۷۵۱ :    رساندن غبار غلیظ به حلق عمداً، بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می‏کند، چه غبار چیزی باشد که خوردن آن حلال است مثل آرد یا چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاک، ولی رسیدن غبار رقیق که عرفاً جزء هوا محسوب می‏شود به روزه ضرر نمی‏رساند.
مسئلۀ ۱۷۵۲ :    اگر به سبب باد یا جارو کردن، غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجّه است مواظبت نکند و آن به حلق برسد، بنا بر احتیاط واجب روزه‏اش باطل می‏شود.
مسئلۀ ۱۷۵۳ :    ظاهر آنست که بخار و غبار غلیظ خصوصیت ندارد، بنابراین احتیاط واجب آنست که روزه‏دار بخار غلیظ و دود سیگار و دیگر دخانیات را هم به حلق نرساند.
مسئلۀ ۱۷۵۴ :    اگر روزه‏دار مواظبت نکند و غبار یا بخار و یا دود و مانند اینها داخل حلق شود، چنانچه اطمینان یا گمان داشته باشد که به حلق نمی‏رسد روزه‏اش صحیح است.
مسئلۀ ۱۷۵۵ :    اشخاصی که به سبب بیماری تنگی نفس به دستور پزشک از وسیله‏ای استفاده می‏کنند که به وسیلۀ آن از راه دهان یا بینی استنشاق می‏کنند و قهراً به ریه آنها می‏رسد، چنانچه بدون آن نمی‏توانند روزه بگیرند، اشکال ندارد.
مسئلۀ ۱۷۵۶ :    اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند یا بی‎اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد، روزه‏اش باطل نمی‏شود.