مبطلات روزه : جماع

مسئلۀ ۱۷۳۴ :    جماع و نزدیکی کردن روزه را باطل می‏کند، گرچه فقط به اندازه ختنه‎گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید. فرقی نمی‏کند که با زن باشد یا- خدای ناکرده- با مرد یا با حیوانی باشد و این عمل موجب باطل شدن روزۀ فاعل و مفعول می‏شود، در صورتی که هر دو روزه‏دار باشند.
مسئلۀ ۱۷۳۵ :    در صورتی که انسان روزه‏دار تصمیم بگیرد که جماع کند و توجه داشته باشد که روزه‏اش باطل می‏شود، هر چند جماع انجام نگیرد یا به اندازه ختنه‎گاه داخل نشود و منی بیرون نیاید، صحت روزۀ او محل اشکال است، پس روزۀ آن روز را تمام کند و قضای آن‎را نیز بجای آورد.
مسئلۀ ۱۷۳۶ :    اگر روزه‏دار فراموش کند که روزه است و جماع کند یا او را به جماع و نزدیکی کردن مجبور کنند به‌طوری که عمل جماع بدون اراده و اختیار او واقع شود، روزۀ او باطل نمی‏شود، ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد، باید فوراً از حال جماع خارج شود، وگرنه روزه‏اش باطل می‏شود.
مسئلۀ ۱۷۳۷ :    در مواردی که روزه‏دار شک کند که آلت تناسلی داخل شده است یا نه، یا اینکه به اندازه ختنه‎گاه داخل شده یا نه، روزه‏اش باطل نمی‏شود.