مبطلات روزه : تنقیه کردن با چیزهای روان

مسئلۀ ۱۷۹۰ :    تنقیه کردن با چیزهای روان، اگرچه به خاطر ضرورت و یا معالجه باشد روزه را باطل می‏کند.
مسئلۀ ۱۷۹۱ :    در صورتی که انسان روزه‏دار اشیای جامد را استعمال کند یا شیافهایی را که برای معالجه و درمان به کار می‏برند مورد استفاده قرار دهد، اشکال ندارد، گرچه بهتر است حتی از استعمال اشیای غیر مایع هم خودداری کند.
مسئلۀ ۱۷۹۲ :    احتیاط واجب آنست که از استعمال شیافهای تریاک و تمام شیافهایی که اثر غذایی یا دارویی دارند خودداری شود.
مسئلۀ ۱۷۹۳ :    تنقیه کردن با مایع عمداً، روزه را باطل می‏کند، چه از راه و مجرای طبیعی صورت گیرد یا از غیر آن، مشروط بر اینکه عرفاً تنقیه صدق کند.
مسئلۀ ۱۷۹۴ :    تنقیه کردن با چیزهای روان و مایع روزه را باطل می‏کند، ولی تنقیه کردن با بخار یا هوا که در اعصار جدید رواج پیدا کرده است روزه را باطل نمی‏کند، ولی‏احتیاط واجب آنست که از شست‎وشو دادن معده به وسیلۀ دستگاه که در زمان ما متداول است خودداری کنند، گرچه عنوان تنقیه بر آن صدق نکند.
مسئلۀ ۱۷۹۵ :    اگر به وسیلۀ دستگاهی که از طریق دهان وارد معده می‏شود، معده را شست‎وشو دهند و سپس وسایل شست‎وشو را از همان طریق بیرون آورند، روزه باطل نمی‏شود.