فروردین ماه نود

 متن درس خارج فقه –  ۲۱  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۲۴  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۲۷  فروردین ۹۰

متن درس خارج فقه –  ۳۱  فروردین ۹۰