غنائم جنگی

مسئلۀ ۲۰۹۴ :    در دوران حضور امام معصوم‏، اگر مسلمانان با اجازۀ او با کفّار جنگ کنند و غنائمی به دست آورند، پس از پرداخت مخارجی که برای حمل و نقل و نگهداری آن هزینه کرده‏اند و نیز مقداری که امام‏ مصلحت می‏داند آن‎را مصرف کند و نیز چیزهایی که مخصوص امام‌ است باید کنار گذاشته شود و خمس بقیه را باید پرداخت کنند. ظاهر آنست که در غنیمت بین چیزهایی که در حال قتال و جنگ و چیزهایی که در حال تهیه و تدارک برای جنگ به دست می‏آید، فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۰۹۵ :    اگر در عصر غیبت امام معصوم‏ جنگهایی با اجازۀ حکومت اسلامی جامع شراط انجام شود، غنائم جنگی در آنها در حکم غنیمت جنگی امام معصوم‏ است.
مسئلۀ ۲۰۹۶ :    اگر در عصر حضور امام معصوم‏ با امکان اجازه گرفتن از او، بدون اجازۀ او جنگ کنند و غنائمی به دست آورند، تمام آنچه به دست آورده‏اند خمس ندارد و از آنِ امام‏ است.
مسئلۀ ۲۰۹۷ :    در عصر غیبت امام معصوم‏ اگر حکومت اسلامی جامع شرایط وجود داشته باشد و مردم بدون اجازۀ این حکومت جنگ کنند و غنائمی را به دست آورند همان حکم دوران امام معصوم را دارد.
مسئلۀ ۲۰۹۸ :    اگر مسلمانان با اجازۀ حکومت اسلامی واجد شرایط به کفّار حمله کنند و بدون جنگ اموالی از آنان به دست آورند باید خمس آن‎را بدهند و تنها مخارج و هزینه‏هایی که برای به دست آوردن آن مصرف شده، کسر می‏شود و مخارج سالانه از آن کسر نمی‏شود و در این جهت فرقی بین زمان ظهور و غیبت نیست.
مسئلۀ ۲۰۹۹ :    در خمس غنائم جنگی نصاب شرط نیست و خمس همۀ آنها واجب است، چه کم باشد چه زیاد.
مسئلۀ ۲۱۰۰ :    در غنائم جنگی شرط است که مال به دست آمده به وسیلۀ نیروهای اسلام، قبلاً متعلق به مسلمانی نباشد- که کافری آن‎را غصب کرده بوده- و نیز شرط است که قبلاً متعلق به یکی از اهل کتاب (یهود، نصرانی و زرتشتی) یا هر کس دیگری که مالش محترم است و در کنار امّت اسلامی و در ذمۀ آنان زندگی می‏کند یا با عهد و پیمان با مسلمانان زندگی می‏کنند نباشد، اگر چنین باشد واجب است آن مال به صاحبش برگردانده شود.