غسل مسّ میت

مسئلۀ ۶۲۲ :    اگر کسی بدن انسان مرده‏ای را که سرد شده و غسلش نداده‏اند، مس کند یعنی جایی از بدن خود را به بدن او برساند، باید غسل مس میت انجام دهد، هرچند در خواب یا به‌طور ناخودآگاه یا بنا بر احتیاط، باطن او را مس کرده باشد. بلکه بنا بر احتیاط واجب مس بدن شهید و مسّ بدن مرده‏ای که او را به جای غسل، تیمّم داده‏اند و یا هر سه غسل او با آب خالص و بدون سدر و کافور انجام شده است، نیز همین حکم را دارد.
مسئلۀ ۶۲۳ :    رساندن ناخن و استخوان به ناخن و استخوان میت، موجب واجب شدن غسل میت می‏شود، ولی رساندن موی زنده به بدن و یا موی مرده، اگر باعث تماس با بدن نشود، چه موی زنده کوتاه باشد یا بلند، غسل واجب نیست، گرچه موافق با احتیاط است.
مسئلۀ ۶۲۴ :    اگر جایی از بدن انسان به بدن بچه‏ای که مرده و یا حتّی جنین سقط شده‏ای که چهار ماهش تمام شده، برسد، غسل مس میت واجب است و اگر جنین پیش از چهار ماه هم ساقط شده باشد، همین حکم را دارد، بنابراین اگر جنین چهار ماهه‏ای که مرده، هنگام تولّد با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، مادر باید غسل کند. نیز اگر نوزاد پس از مرگ مادر و سرد شدن بدن او به دنیا بیاید و هنگام تولّد با ظاهر بدن مادر تماس پیدا کند، وقتی بالغ شد، واجب است، غسل کند. اگر جنین یا مادر فقط با باطن بدن یکدیگر تماس داشته باشند، وجوب غسل بنا بر احتیاط است.
مسئلۀ ۶۲۵ :    در صورتی‌که تمام غسلهای سه‌گانۀ میت انجام شده باشد و کسی با آن تماس پیدا کند، غسل واجب نیست، ولی اگر پیش از تمام شدن غسل سوم جایی از بدنش را به بدن میت برساند، غسل بر او واجب می‏شود، اگرچه غسل سوم آن تکه از بدن تمام شده باشد.
مسئلۀ ۶۲۶ :    اگر از بدن زنده یا مرده‏ای که غسلش نداده‏اند، قسمتی که دارای استخوان است، جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند، کسی آن‎را مس کند، باید غسل مس میت انجام بدهد، ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان نداشته باشد، اگر از زنده جدا شده، مسّ آن موجب غسل نمی‏شود، ولی اگر از مرده جدا شده، بنا بر احتیاط واجب باید غسل کند.
مسئلۀ ۶۲۷ :    دندانی که از میت جدا شده و آن‎را غسل نداده‏اند، بنا بر احتیاط واجب موجب غسل می‏شود؛ ولی استخوان و دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد، موجب غسل نیست.
مسئلۀ ۶۲۸ :    در صورتی‌که بچّۀ نابالغ و یا دیوانه، میتی را مس کند، بر او واجب است که پس از بلوغ و یا رفع دیوانگی غسل کنند.
مسئلۀ ۶۲۹ :    اگر کسی چند میت را مس کند و یا یک میت را چند بار مس کند، یک غسل مس میت کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۶۳۰ :    انجام غسل مس میت مانند غسل جنابت است و برای نماز و چیزهایی که در آنها طهارت شرط است، کفایت می‏کند، اگرچه بهتر است وضو بگیرند.
مسئلۀ ۶۳۱ :    کسی‌که غسل مسّ میت بر او واجب شده، ورود و توقف در مساجد، نزدیکی با همسر و خواندن سوره‏های سجده‌دار برای او مانعی ندارد و برای نماز و عبادتهای دیگر که طهارت در آنها شرط است و نیاز به وضو دارد، باید غسل کند و بنا بر احتیاط مستحب وضو هم بگیرد.
مسئلۀ ۶۳۲ :    کسی‌که برای رفع گرفتاری یا برای اینکه کار یا خوی ناپسندی را ترک کند یا اینکه امر راجحی را انجام دهد، نذر، عهد یا سوگند یاد کند که غسلی را انجام دهد، آن غسل بر او واجب می‏شود و باید به نذر، عهد یا سوگند خود عمل کند.