غسلهای واجب

مسئلۀ ۴۹۹  :  غسلهای واجب عبارتند از:
۱- جنابت، ۲- حیض، ۳- استحاضه، ۴- نفاس، ۵- مسّ میت، ۶- میت، ۷- غسلی که بر اثر نذر، عهد یا سوگند واجب می‏شود.