غسل

در شرع انور غسل عبارتست از شستن تمام بدن که در شرایط و یا زمانهای خاص، انسان با قصد و انگیزۀ الهی انجام می‏دهد و به همین جهت، غسل به دو قسم واجب و مستحب تقسیم می‏شود و هر یک از این دو را نیز می‏توان به دو صورت ترتیبی و ارتماسی انجام داد.