عمرۀ مفرده

عمرۀ مفرده‏
مسئلۀ ۱۹۳۰ :    یکی از مستحبّات مؤکده، عمره مفرده است که در روایات اسلامی از آن به حجّ اصغر تعبیر شده است و در تمام اوقات سال می‏توان بجای آورد و در ماه رجب تأکید بیشتری شده است. چیزهایی که در عمره مفرده لازم و شرط است، عبارتند از:
۱- نیت، ۲- احرام، ۳- طواف خانه خدا، ۴- نماز طواف، ۵- سعی بین صفا و مروه، ۶- تراشیدن سر یا تقصیر، ۷- طواف نسا، ۸- نماز طواف نسا. چون عمره مفرده نیز از عبادات است باید تمام اعمال آن با قصد قربت و امتثال فرمان الهی انجام یابد. تفصیل مسائل حج و احکام هر یک از موارد و احکام حجّ و عمره و خصوصیات آنها در مناسک حج بیان می‏شود.