عقیقه

مسئلۀ ۳۲۴۰ :    عقیقه کردن برای نوزاد مستحب است و راجع به آن در روایات اسلامی سفارش زیادی شده است، تا حدّی که ظاهر بعضی روایات، دالّ بر وجوب آنست. در باب فلسفۀ آن در روایات آمده که عقیقه در سلامت و بقای فرزند مؤثّر است و اگر از روز هفتم به تأخیر افتد، عقیقه تا دوران بلوغ کودک از پدرش ساقط نمی‏شود. اگر عقیقه را تا هنگام بلوغ کودک به تأخیر بیندازند، مستحب است خود او هر زمان قدرت داشته باشد، عقیقه کند، حتی اگر شک داشته باشد که برای او عقیقه کرده‏اند یا نه، باز هم مستحب است عقیقه کند هر چند سنّش زیاد باشد و اگر در دوران حیات او عقیقه نکرده باشند مستحب است ورثه بعد از مرگ برای او عقیقه کنند.
مسئلۀ ۳۲۴۱ :    حیوانی که برای عقیقه انتخاب می‏شود، باید شتر، گاو و یا گوسفند باشد و بهتر است تمام شرایط قربانی در آنها رعایت شود یعنی سالم و بدون عیب باشد. اگر شتر عقیقه کنند حدّاقل نیم سال، گاو دو سال، بز احتیاطاً دو سال و میش یک سال سن داشته باشد. رعایت این شرایط بهتر است، ولی واجب نیست؛ بلکه اگر آن حیوان چاق و پرگوشت باشد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۲۴۲ :    عقیقه در نوزاد پسر و دختر فرقی ندارد، ولی بهتر است عقیقه برای پسر، حیوان نر و برای دختر حیوان مادّه باشد.
مسئلۀ ۳۲۴۳ :    بهتر است عقیقه را به‌طور ساده و با آب و نمک بپزند و حدّاقل ده نفر از مؤمنان را دعوت کنند تا از آن بخورند و برای نوزاد دعا کنند یا به صورت خام، گوشت آن‎را در میان آنان تقسیم کنند و از آنان بخواهند برای نوزاد دعا کنند و در تقسیم کردن بهتر است استخوانهای عقیقه را نشکنند و یک‌چهارم آن‎را به قابلۀ نوزاد بدهند.
مسئلۀ ۳۲۴۴ :    مکروه است که پدر و مادر نوزاد و نیز عایلۀ پدر از عقیقۀ نوزادشان بخورند. این کراهت برای مادر نوزاد شدیدتر است.
مسئلۀ ۳۲۴۵ :    اگر عقیقۀ فرزند را کس دیگری غیر از پدرش انجام دهد، کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۳۲۴۶ :    اگر به جای قربانی کردن، پول آن‎را به فقرا بدهند از عقیقه کفایت نمی‏کند، ولی اگر پول آن‎را به فرد یا مؤسسه‏ای بدهند تا از آن پول، عقیقه تهیه کرده و آن‎را بکشد و بین فقرا و مؤمنین تقسیم کند کفایت می‏کند.