طلاق بائن‏

مسئلۀ ۳۲۸۲ :    طلاق بائن آنست که مرد پس از اینکه زن را طلاق داد حق ندارد دوباره به او رجوع کند و بدون عقد جدید او را به همسری خود بازگرداند، طلاق بائن در شش صورت تحقّق پیدا می‏کند:
الف- طلاق دختری که نُه سال او تمام نشده، اگرچه دخول کرده باشد.
ب- طلاق زنی که سنّ او از حدّ حیض گذشته و یائسه شده باشد.
ج- طلاق زنی که شوهرش پس از عقد با وی نزدیکی نکرده باشد.
د- طلاق سوّم زنی که سه بار او را طلاق داده‏اند.
ه- طلاق خُلع.
و – طلاق مُبارات.
غیر از اینها را «طلاق رجعی» گویند که احکام هر یک از آنها در ضمن مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسئلۀ ۳۲۸۳ :    صیغه طلاق رجعی و باین- غیر از خُلع و مُبارات- به یک شکل است و در مسئلۀ ۳۲۷۶ گفته شد، ولی صیغه طلاقهای خُلع و مُبارات در مسائل آینده گفته خواهد شد.