صید ماهی، ملخ و احکام آن

مسئلۀ ۳۸۴۸ :    اگر ماهی فلس‎دار را زنده از آب بگیرند و بیرون از آب جان دهد، هم پاک و هم حلال است، ولی اگر در آب بمیرد پاک است اما خوردنش حرام است، اگر صیاد تور ماهی‎گیری را در آب بیندازد و بعضی از ماهیها پس از افتادن در تور یا هنگام بیرون آوردن از تور بمیرند، بنا بر اقوی پاک و حلال است، اگرچه احتیاط اجتناب است. ماهی بدون فلس- پولک- اگرچه زنده از آب گرفته شود و بیرون از آب بمیرد خودش پاک، ولی خوردنش حرام است.
مسئلۀ ۳۸۴۹ :    اگر ماهی پولک‎دار از آب بیرون افتد یا موج آب آن‎را بیرون ‏اندازد و یا آب فرو رود و ماهی پولک‎دار در خشکی بماند، چنانچه قبل از مردن، کسی با دست یا به هر وسیله‏ای آن‎را بگیرد و سپس جان دهد، پاک و حلال است.
مسئلۀ ۳۸۵۰ :    کسی که ماهی را می‏گیرد لازم نیست مسلمان باشد و لازم نیست موقع صید نام خدا را بر زبان آورد، ولی مسلمان باید بداند که آن‎را زنده از آب گرفته و بیرون آب جان داده است.
مسئلۀ ۳۸۵۱ :    ماهی مرده‏ای که معلوم نیست آن‎را چگونه از آب گرفته‏اند، اگر در دست مسلمان باشد حلال است و اگر در دست کافر باشد اگرچه بگوید زنده گرفته‎ام، حرام است مگر اینکه خودش یقین پیدا کند یا دو شاهد عادل شهادت دهند که ماهی را زنده از آب گرفته و خارج از آب مرده است. بنابراین استفاده از کنسروهایی که در کشورهای غیر مسلمان تهیه می‏شود در صورتی برای مسلمانان مصرف آن بدون اشکال است که اطمینان پیدا کنند که آنها را زنده گرفته‏اند و در خارج آب مرده‎اند.
مسئلۀ ۳۸۵۲ :    خوردن ماهی زنده مانعی ندارد، اگرچه ترک آن بهتر است.
مسئلۀ ۳۸۵۳ :    اگر ماهی زنده را بریان کنند یا در بیرون آب پیش از آنکه خودش جان دهد آن‎را بکشند، خوردن آن اشکال ندارد اگرچه بهتر است خورده نشود.
مسئلۀ ۳۸۵۴ :    اگر ماهی را بیرون آب به دو قسمت کنند و یک قسمت آن در حالی که زنده است درآب بیفتد، خوردن آن قسمتی که بیرون آب است مانعی ندارد، گرچه بهتر است خورده نشود.
مسئلۀ ۳۸۵۵ :    اگر ملخ را با دست یا هر وسیله دیگری زنده بگیرند، خوردن آن پس از جان دادن جایز است و لازم نیست کسی که آن‎را می‏گیرد مسلمان باشد و لازم نیست موقع گرفتن نام خدا را بر زبان جاری سازد و اگر ملخ قبل از صید بمیرد حرام می‏شود و اگر ملخ مرده‏ای در دست کافری باشد و معلوم نباشد که آن‎را زنده گرفته یا مرده، حلال نیست اگرچه بگوید زنده گرفته‎ام، مگر آنکه انسان یقین پیدا کند یا دو شاهد عادل خبر دهند که راست می‏گوید که در این صورت حلال است.
مسئلۀ ۳۸۵۶ :    ملخی که بال در نیاورده و نمی‏تواند پرواز کند، خوردنش حرام است.