صورت حجّ تمتّع‏

حج تمتّع ترکیبی از دو واجب و دو عمل عبادی است که عمره تمتّع و حجّ تمتّع نامیده می‏شوند و به‌طور فشرده به ترتیب زیر بیان می‏شود: