صدقه

مسئلۀ ۲۸۹۶ :    صدقه به صورت کلّی به دو قسم تقسیم می‏شود:
۱- صدقات واجب مانند زکات مالی، زکات فطره، کفّارات گوناگون و ردّ مظالم یعنی جبران خسارتها و تجاوزاتی که به وسیلۀ انسان به اموال مردم وارد می‏شود و چون صاحبان آنها را نمی‏شناسد، با اجازۀ حاکم شرع جامع شرایط صدقه داده می‏شود.
۲- صدقه مستحب یعنی احسانات و کمکهای مالی به دیگران که در روایات رهبران الهی دربارۀ آثار و برکات آنها مطالب فراوانی وارد شده است.
مسئلۀ ۲۸۹۷ :    صدقه دهنده باید عاقل، بالغ و غیر سفیه باشد و نیز به علت ورشکستگی از تصرف در اموال خود منع نشده باشد. صدقه باید با قصد قربت و بدون عوض به شخص مورد نظر داده شود.
مسئلۀ ۲۸۹۸ :    صدقه پس‏گرفته نمی‏شود، بنابراین صدقه دهنده پس از آن‏که صدقه را به طرف تحویل داد، نمی‏تواند آن‎را به هم بزند، اگرچه از ارحام و خویشاوندان او نباشد.
مسئلۀ ۲۸۹۹ :    لازم نیست که صدقۀ مستحب فقط به دست مسلمان یا مؤمن برسد، بلکه می‎توان به غیرمسلمان فقیری که با مسلمین در جنگ نیست و از دشمنان اهل‌بیت نیز نیست، صدقه داد؛ مانند اهل کتابی که در ذمۀ مسلمانان زندگی می‏کنند.
مسئلۀ ۲۹۰۰ :    صدقه مستحب اختصاصی به کمکهای مالی ندارد، بلکه هرکار و اقدامی که غرض عقلایی داشته باشد و برای جلب رضای خداوند انجام شود، صدقه است.
مسئلۀ ۲۹۰۱ :    اگر کسی فقط می‏تواند یکی از این دو کار را انجام دهد که یا نسبت به خانواده‏اش توسعه و رفاه در حد متعارف ایجاد کند و یا صدقه مستحب انجام دهد، توسعه و ایجاد رفاه برای خانواده‏اش مقدم است.
مسئلۀ ۲۹۰۲ :    سید می‏تواند صدقه واجب و مستحب خودش را هم به سید بدهد و هم غیر سید. غیر سید صدقات مستحبی خودش را می‏تواند به سید بدهد، ظاهراً دادن کفّارات و ردّ مظالم‏ به سید ایرادی ندارد، ولی احتیاط در ترک آنست. اما صدقات واجبه مانند زکات مال و فطره را غیر سید نمی‏تواند به سید بدهد.
مسئلۀ ۲۹۰۳ :    کراهت دارد کسی که چیزی را صدقه داده، از گیرنده دوباره آن‎را بخرد یا به عنوان بخشش آن‎را بپذیرد و یا به هر عنوان دیگری آن‎را به دست آورد، ولی‏اگر همان چیز به صورت ارث به او برسد، ایراد ندارد.
مسئلۀ ۲۹۰۴ :    ردّ درخواست کسی که کمک بخواهد، مکروه است و نیز عمل کسی که نیاز ندارد و درخواست کمک می‏کند، کراهت شدید دارد.