صاحب عادت وقتیه و عددیه‏

مسئلۀ ۵۵۲ :    زنان صاحب عادت وقتیه و عددّیه، به سه گروه تقسم می‏شوند:
الف- زنانی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببینند و در وقت معین هم پاک شوند؛ مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببینند و روز هفتم پاک شوند که عادت حیضشان از روز اول ماه تا هفتم ماه است.
ب- زنی که از خون حیض پاک نمی‏شود، ولی چند ماه پیاپی در چند روز معین خون او دارای نشانۀ حیض باشد، که عادت وی در همان روزهای معین است.
ج- زنی که دو ماه پیاپی در وقت معین خون ببیند و پس از حداقل سه روز خون به مدت یک روز یا بیشتر پاک شود و بار دیگر خون ببیند، به‌طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک بوده از ده روز بیشتر نباشد و در هر دو ماه همۀ روزهایی که خون دیده و پاک بوده روی هم به یک‏ اندازه باشد، عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط پاک بوده است. در این صورت لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک ‏اندازه باشد.
مسئلۀ ۵۵۳ :    زنی که دارای عادت وقتیه و عددیه است اگر در وقت عادت خود یا یکی دو روز جلوتر خون ببیند طوری که بگویند حیضش جلو افتاده است، گرچه آن خون نشانه‏های حیض را نداشته باشد باید به احکامی که برای حائض گفته شد عمل کند. چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده مثلاً کمتر از سه روز باشد، باید عبادتهایی را که بجا نیاورده است، قضا کند.
مسئلۀ ۵۵۴ :    زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا یکی دو روز پیش از آن خون نبیند و در غیر آن وقت به شمارۀ روزهای حیضش خون ببیند، اگر خون به صفات حیض باشد باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد یا بعد از آن. اگر به صفات حیض نباشد به احتیاط عمل کند، یعنی به وظیفۀ مستحاضه عمل کرده و از چیزهایی که بر حائض حرام است، اجتناب کند.
مسئلۀ ۵۵۵ :    زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر چند روز پیش از عادت و همۀ روزهای عادت و چند روز هم پس از عادت خود خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، پس اگر در همه حال خون به صفات حیض باشد، همۀ این مدت حیض است و اگر به صفات حیض نباشد به مقدار عادت پیش از عادت حیض است و باید نسبت به بعد از آن احتیاط کند. چنانچه خون از ده روز بیشتر شود تنها خونی که در روزهای عادت خود دیده حیض است و خونی که پیش و پس از ایام عادت خود دیده، استحاضه است و باید عبادتهایی را که پیش از عادت و پس از عادت بجا نیاورده است، قضا کند.
مسئلۀ ۵۵۶ :    زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در عادت و چند روز پس از عادت خون ببیند و بیشتر از ده روز باشد خونی که در روزهای عادت دیده، گرچه نشانه‌های حیض را نداشته باشد، حیض است و خونی که پس از روزهای عادت دیده، گرچه نشانه‏های حیض را داشته باشد، استحاضه است.