صاحب عادت وقتیه‏

مسئلۀ ۵۵۷ :    زنانی که عادت وقتیه دارند نیز سه دسته‏اند:
الف- زنی که دو ماه پی‌درپی در وقت معین خون حیض دیده و پس از چند روز پاک شده، ولی شماره‏های آن در دو ماه به یک ‏اندازه نبوده است، (مثلاً دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند، ولی در ماه اول روز هفتم و در ماه دوم روز هشتم از خون پاک شود)، این زن باید روز اول ماه را روز اول حیض خود قرار دهد و تا وقت پاک شدن به احکام حیض عمل کند.
ب- زنی که از خون پاک نمی‏شود، ولی چند ماه پی‌درپی در وقت معین خون او نشانۀ حیض دارد و بقیۀ خونهای او نشانۀ استحاضه دارد و شمارۀ روزهایی که خون او نشانۀ حیض دارد در چند ماه به یک ‏اندازه نیست، (مثلاً در ماه اول از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه تا هشتم و در ماه سوم از اول ماه تا نهم، خون او نشانه های‏حیض و بقیۀ نشانه‏های استحاضه را داشته باشد)، این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد و آن مقداری که نشانه‏های حیض را دارد به احکام حیض عمل کند.
ج- زنی که دو ماه پی‌درپی در زمان معین سه روز یا بیشتر خون می‏بیند و پس از پاک شدن بار دیگر خون می‏بیند به‌طوری که مجموع روزهایی که خون دیده و پاک بوده از ده روز بیشتر نمی‌شود، ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول باشد، (مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد)، این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد و تمام ایام را به دلیل اینکه از ده روز کمتر است به احکام حیض عمل کند.
مسئلۀ ۵۵۸ :    زنِ دارای عادت وقتیه اگر در وقت عادت و یا یکی دو روز جلوتر از آن خون ببیند به‌طوری که گفته شود حیض او جلو افتاده است باید از همان لحظۀ دیدن خون به احکام حائض عمل کند، گرچه خون او نشانه‏های حیض را نداشته باشد. اگر بعداً بفهمد حیض نبوده است مثلاً قبل از سه روز قطع شود، تمام عبادتهایی را که ترک کرده باید قضا کند.
مسئلۀ ۵۵۹ :    زنی که عادت وقتیه دارد اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند مقدار حیض خود را از راه نشانه‏های خون تشخیص دهد، باید شمارۀ عادت خویشان پدری‏ یا مادری خود را خواه مرده باشند یا زنده برای خود حیض قرار دهد، به شرط آنکه عادت همۀ آنها یکسان باشد، مگر اینکه کسانی که عادتشان با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان به حساب نیایند که در این صورت باید عادت بیشتر آنان را حیض خود قرار دهد.
مسئلۀ ۵۶۰ :    زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‏بیند و شمارۀ عادت خویشان خود را حیض قرار می‏دهد باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار دهد، مثلاً زنی که هر ماه روز اول ماه خون می‏دیده، ولی گاهی روز هفتم و گاهی روز هشتم پاک می‏شده، چنانچه یک ماه بیش از ده روز خون ببیند و عادت خویشان او هفت روز باشد باید هفت روز اول ماه را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
مسئلۀ ۵۶۱ :    زنی که عادت وقتیه دارد و بیشتر از ده روز خون می‏بیند، چنانچه خویشاوندی ندارد یا شمارۀ عادت آنان یکسان نیست باید بنا بر احتیاط در هر ماهی که خون می‏بیند تا هفت روز را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.