صاحب عادت عددیه

مسئلۀ ۵۶۲  :  زنان صاحب عادت عددیه نیز سه دسته هستند:
الف- زنی که شمارۀ روزهای حیض او در دو ماه پی‌درپی یکسان باشد، ولی وقت خون دیدن او در دو ماه یکی نباشد، در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‏شود؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‏شود.
ب- زنی که از خون پاک نمی‏شود، ولی چند ماه پشت سر هم چند روز از خونی که می‏بیند نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را دارد و شمارۀ روزهایی که خون نشانۀ حیض دارد، در هر چند ماه به یک‏ اندازه است، ولی وقت آن یکی نیست، در این صورت هر چند روزی که خون او نشانۀ حیض دارد عادت او می‏شود؛ مثلاً اگر یک ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم و ماه سوم از بیست و یکم تا بیست و پنجم خون او نشانۀ حیض و بقیه نشانۀ استحاضه را داشته باشد، شمارۀ روزهای عادت او که نشانۀ حیض را دارد، پنج روز می‏شود.
ج- زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و بار دیگر خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد، ولی ‏به گونه‏ای باشد که مجموع روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و شمارۀ روزهای آن در هر دو ماه به یک‏ اندازه باشد، در این صورت تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده، عادت حیض او می‏شود و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده، در هر دو ماه به یک ‏اندازه باشد؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول ماه تا روز سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز یا بیشتر یا کمتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود عادت او هشت روز می‏شود.
مسئلۀ ۵۶۳  :  زنانی که عادت عددیه دارند و سه روز یا بیشتر خون می‏بینند سه دسته هستند:
دستۀ اول، زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانۀ خون حیض ندارد، این افراد بنا بر احتیاط هم به وظیفۀ مستحاضه عمل کنند و هم کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کرده و روزه‏ها را نیز قضا کنند.
دستۀ دوم، زنانی که خون آنها در تمام مدت نشانۀ خون حیض دارد و اینها دو گروه هستند:
الف- افرادی که مدت خون دیدن آنها به اندازه عادت و یا بیشتر بوده و از ده روز بیشتر نیست، که باید همۀ مدت را حیض بدانند.
ب- افرادی که خون دیدن آنان از ده روز بیشتر است، این گروه باید بنا بر احتیاط از اولین روزی که خون دیده‏اند به شمارۀ روزهای عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.
دستۀ سوم، زنانی که چند روز نشانۀ حیض و چند روز دیگر علامت و نشانۀ استحاضه دارند و این گروه دارای سه حالت هستند:
الف- اگر روزهایی که خون آنها نشانۀ حیض دارد با عادت آنها یکسان است، باید همان روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.
ب- اگر روزهایی که خون آنها نشانۀ حیض دارد از روزهای عادت آنها بیشتر است، باید به شمارۀ عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.
ج- اگر روزهایی که خون آنها نشانۀ حیض دارد، در عین حالی که از سه روز کمتر نیست از روزهای عادتشان کمتر باشد، باید چند روز از روزهایی که نشانۀ حیض ندارد به روزهایی که نشانۀ حیض دارد بیفزایند تا روی هم رفته به شمارۀ روزهای عادت برسد، آن‌گاه این مجموع را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهند.