شستن ظروف با آب قلیل

مسئلۀ ۲۱۶ :   آب‌کشی ظروف نجس را به چند طریق می‏توان انجام داد:
۱- سه مرتبه ظرف را با آب پاک پر و خالی کنند.
۲- سه مرتبه آب بریزند و هر مرتبه آب را طوری بگردانند که به جاهای نجس برسد و بعد بیرون بریزند.
۳- از هر راهی که شوینده ظرف بتواند آب را به محلّ نجس برساند کفایت می‏کند.
مسئلۀ ۲۱۷  :  اگر چیز نجس را بعد از برطرف کردن عین نجاست یک بار در آب کر یا جاری فرو ببرند به‌طوری که آب پاک به تمام جاهای نجس برسد، پاک می‏شود و اگر از قبیل فرش و لباس باشد پس از فرو بردن در آب احتیاطاً طوری حرکت یا فشار دهند که عمدۀ آب داخل بیرون آید.
مسئلۀ ۲۱۸  :  چیزی که به سبب ادرار نجس شده است، اگر از قبیل ظروف نباشد و با آب قلیل بخواهند آب بکشند، اگر ادرار غلیظ و چسبنده نباشد، با ریختن دو مرتبه آب بر روی آن، پاک می‏شود، اما اگر ادرار غلیظ و چسبنده باشد، اول باید عین نجاست را زائل کنند، بعد دو مرتبه آب را روی محل نجس بریزند و اگر از قبیل فرش و لباس باشد و نیاز به فشار داشته باشد، بعد از هر باری که آب ریخته می‏شود باید آن‎را بفشارند تا غُساله آن خارج شود.
مسئلۀ ۲۱۹  :  چیزی که با ادرار نجس شود و از قبیل ظروف هم نباشد، اگر بخواهند با آب کر یا جاری بشویند، یک مرتبه شستن کفایت می‏کند و اگر از قبیل فرش و لباس باشد، احتیاطاً باید آن‎را در آب حرکت دهند یا آن‎را فشار دهند تا غُساله آن خارج شود.
مسئلۀ ۲۲۰ :   اگر چیزی به وسیلۀ ادرار پسر بچۀ شیرخواره که غذاخور نیز نشده است نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن ریخته شود و به تمام جاهای نجس رسیده و غُساله‏اش نیز خارج شود، پاک می‏شود و احتیاط مستحب آنست که دو مرتبه آب ریخته شود و در این جهت میان فرش و غیرفرش فرقی نیست.
مسئلۀ ۲۲۱ :   اگر چیزی به سبب ادرار بچۀ شیر خواری که غذا خور نیز شده، نجس شود، یا اینکه آن بچه از شیر خوک یا زن غیرمسلمان تغذیه شده باشد و بر روی فرش و یا لباس و امثال اینها ادرار کند، باید آن‎قدر آب بریزند تا به همۀ جاهای نجس، آب احاطه پیدا کند و بعد فشار دهند تا غُسالۀ آن خارج گردد که پس از آن پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۲۲  :  هرگاه لباس یا فرش نجس را بخواهند با آب قلیل در ظرف یا حوضچه‏ای بشویند و آب بکشند، باید آن‎قدر آب بریزند که آب به همه جای نجس برسد، بعد فشار دهند تا غسالۀ آن خارج شود، سپس این کار را دو مرتبه تکرار کنند و بعد فشار دهند تا غُسالۀ آن خارج شود و پس از آن پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۲۳ :   اگر چیزی به وسیلۀ نجاست دیگری غیر از ادرار نجس شود، در صورتی که عین نجاست در آن نباشد، یک بار هم آب بریزند کافی است. اگر هم با شروع ریختن آب عین نجاست زایل شود و پس از زوال عین نجاست آب روی آن محل جریان داشته باشد کفایت می‏کند؛ اگرچه بهتر است دوبار آب روی آن محل ریخته شود. در لباس و فرش و امثال آنها فشار و یا حرکت دادن برای بیرون آمدن غساله لازم است.
مسئلۀ ۲۲۴  :  لباس نجسی که رنگ شده است، اگر بخواهند با آب کر یا جاری تطهیر کنند، پس از فرو بردن در آب و رسیدن آب مطلق به تمام لباس (پیش از آن که آب به واسطۀ رسیدن رنگ لباس مضاف شود) پاک می‏شود، ولی بنا بر احتیاط آن‎را حرکت و یا فشار دهند. مضاف یا رنگین شدن آ ب هنگام فشار و خروج غُساله اشکال ندارد.
مسئلۀ ۲۲۵  :  لباسهایی که با ماشین لباسشویی شسته می‏شوند در صورتی که معلوم شود از طریق اتصال به منبع آب به صورت دائم و مستمر، آب به همه جای لباس نجس می‌رسد و آن‎را احاطه می‏کند، پاک می‏شود، گرچه غُسالۀ آن به تدریج با حرکت خود ماشین خارج شود؛ اما اگر معلوم نشود که آب منبع شهری به صورت متصل و مستمر بر آن مسلط شده است، بلکه به تدریج و در اثر چرخش، آب به آن می‏رسد و قطع می‏شود، حکم آب قلیل را دارد و دو مرتبه باید شسته شود و در هر مرتبه غُساله آن باید خارج گردد تا پاک شود.
مسئلۀ ۲۲۶  :  اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن، چیزهایی مانند خشکیدۀ غذا وگِل یا صابون در آن دیده شود که مانع رسیدن آب مطلق نشده باشد، هم لباس و هم خود آنها پاک است؛ ولی اگر مانع نفوذ آب مطلق شده باشد، با وجود پاک بودن ظاهر آنها، هم باطن و هم آن مقدار از لباس و مانند آن که زیر آن مانع قرار دارد نجس است و اگر مانع نفوذ آب مطلق نباشد، ولی آب نجس به باطن خود آنها سرایت کرده باشد، ظاهر آنها پاک، ولی باطن آنها نجس است.
مسئلۀ ۲۲۷  :  هر چیز نجس تا عین نجاست را از آن پاک نکنند پاک نمی‏شود، ولی اگر بو یا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشکال ندارد، بنابراین اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون باقی مانده باشد، پاک است؛ ولی چنانچه در اثر بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که از ذرات نجاست در آن چیزی باقی‏ مانده، نجس است. البته میزان دقت عرفی است نه دقت علمی و فلسفی.
مسئلۀ ۲۲۸  :  اگر چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست با آب جاری یا کر شسته شود، در صورتی که آب به تمام جاهای نجس برسد آن چیز پاک می‏شود، ولی در لباس و فرش و امثال اینها احتیاطاً فشار لازم است. اگر عین نجاست در آن باشد در صورتی که توسط همان آب و یا با چیز دیگر، عین نجاست زایل شود و رنگ، بو و یا مزّه آب تغییر پیدا نکند و آب هم به‌طور مطلق به همه جای نجس برسد، هم نجس پاک می‏شود و هم آب ریخته شده پاک است؛ ولی اگر رنگ، بو یا مزّه آب تغییر پیدا کرد، باید آن‎قدرآب جاری به‌طور متصل روی آن ریخته شود تا تغییر زایل شود، که در این صورت هم لباس نجس پاک می‏شود و هم آب منفعل.
مسئلۀ ۲۲۹ :   اگر کسی چیز نجسی را آب بکشد ویقین پیدا کند که پاک شده و بعد به پاک شدن آن شک کند، در صورتی که یادش بیاید موقع شستن توجه به عین نجاست داشته، در این صورت به شک نباید اعتنا بکند و اگر یادش بیاید که آن موقع اصلاً توجه به این موضوع نداشته است بنا بر احتیاط لازم دوباره باید آب بکشد و اگر اصلاً یادش نیاید که آن موقع متوجه بوده یا نبوده، ظاهراً نباید به شک خود اعتنا کند.
مسئلۀ ۲۳۰  :  اگر بدن انسان نجس شود و بخواهد آن‎را در آب کر و یا جاری آب بکشد، باید در داخل آب، نجاست را پاک کند، در این صورت بدن پاک می‏شود و لازم نیست دوباره از آب بیرون آید و داخل شود.
مسئلۀ ۲۳۱  :  اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، معمولاً اطراف قسمتی که متصل به نجس است، نجس می‏شود، در صورت پاک شدن جای نجس اطراف آن نیز پاک می‏شود، به شرط اینکه آبی که برای پاک شدن جای نجس می‏ریزند به اطراف آن نیز جاری شود، همچنین است اگر چیز پاکی را کنار چیز نجسی گذاشته و روی هر دو آب بریزند.
مسئلۀ ۲۳۲ :   اگر ظرف یا بدن نجس باشد و بعد طوری چرب شود که آب به آن نرسد، چنانچه بخواهند ظرف یا بدن را آب بکشند باید ابتدا چربی را برطرف کنند و سپس محل را آب بکشند.
مسئلۀ ۲۳۳  :  اگر بخواهند موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند بنا بر احتیاط باید پس از هر بار آب ریختن فشار دهند تا غُسالۀ آن بیرون آید.
مسئلۀ ۲۳۴ :   در صورتی که گندم، جو، نخود، برنج، صابون و مانند آن نجس شود و نجاست به باطن آن سرایت نکند، با یک بار فرو بردن در آب کر یا جاری پاک می‏شود، ولی اگر باطن آن نجس شود، به هیچ وسیله‏ای باطن آن پاک نمی‏شود و در صورتی که شک کند، آب نجس به باطن صابون و مانند آن رسیده یا نه، پاک است.
مسئلۀ ۲۳۵  :  اگر ظاهر برنج، گوشت و یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن‎را در ظرفی بگذارند و سه مرتبه روی آن آب بریزند و خالی کنند پاک می‏شود و اگر با ادرار نجس شده، ولی ظرف آن پاک است دو مرتبه آب ریخته شود تا ظرف لب ریز شود و آب آن بیرون بریزد، در غیر ادرار یک مرتبه کافی است، ولی اگر ظرف نجس شده باشد احتیاط این است که سه مرتبه با آب شستشو شود.
مسئلۀ ۲۳۶ :   اگر گوشت و دنبه نجس شود، قابل تطهیر است و مانند سایر چیزها شسته می‏شود و نیز اگر بدن آدمی دارای چربی کمی باشد که مانع نفوذ آب مطلق نباشد، قابل تطهیر است.
مسئلۀ ۲۳۷  :  زمینهای سنگ فرش یا موزاییک- که در اثر سفتی، آب به داخل آنها نفوذ نمی‏کند- را اگر بخواهند با آب کر یا جاری آب بکشند، پس از زوال عین نجاست، اگر آب به همه جای آن برسد پاک می‏شود و اگر بخواهند با آب قلیل شستشو دهند باید بر روی محل نجس آن‎قدر آب بریزند تا جاری شود و سپس غسالۀ آن‎را با پارچه و دستمال و یا با کندن گودالی جمع کنند تا پاک شود اما زمینهای ماسه‏ای و شن زار که هر چه آب بریزند فرو می‏رود، فقط ظاهر آنها پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۳۸  :  اگر ظاهر نبات نجس شود، هم با آب کر و جاری و هم با آب قلیل پاک می‏شود، به‌طوری که آب مطلق به همه جای نجس برسد، ولی اگر نبات را از شکر نجس درست کنند پاک نمی‏شود و سنگ نمک نیز چنین است.
مسئلۀ ۲۳۹  :  کوزه‏ای که از گِل نجس ساخته شده و یا کافر آن‎را ساخته است، اگر با آب قلیل آب بکشند، فقط ظاهرش پاک می‏شود و اگر در آب کر یا جاری فرو ببرند و آب به‌طور کامل در آن نفوذ کند هم ظاهر کوزه و هم باطن آن پاک می‏شود.
مسئلۀ ۲۴۰ :   صندلی، میز و مانند آنها، حتی یخ و نمک و سنگی که ظاهرش نجس شده باشد را می‏توان با آب قلیل آب کشید، مشروط بر اینکه آب مطلق به تمام جاهایی که نجس به آنها اصابت کرده است برسد.
مسئلۀ ۲۴۱  :  زمینهایی که آب در آنها جاری نمی‏شود اگر نجس شوند، در صورتی که بخواهند با آب کر آب بکشند مشکلی به وجود نمی‏آید چون جدا شدن غُسالۀ آنها لازم نیست، ولی اگر بخواهند با آب قلیل آب بکشند باید بر روی محل نجس آب قلیل ریخته شود و آب جمع شده را با پارچه یا دستمالی خشک جمع کنند، سپس دوباره آب بریزند و با دستمال دیگری آب جمع شده را خشک کنند به‌طوری که غساله در آنجا باقی نماند، در این صورت این گونه زمینها قابل تطهیر است.