شرط ششم

اگر نمازگزار مرد است نباید لباس او ابریشم خالص باشد و در غیر نماز نیز پوشیدن آن برای مرد حرام است. حتی اگر آستر لباس یا جزئی دیگر از لباس او از ابریشم خالص باشد، بنا بر احتیاط واجب پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است، بلکه زن نیز بنا بر احتیاط در لباس ابریشم نماز نخواند، ولی می‏تواند در غیر نماز لباس ابریشمی بپوشد.
مسئلۀ ۹۴۱ :    کسی‌که نداند لباسی از ابریشم خالص است، می‏تواند از آن استفاده کند و در آن نماز بخواند.
مسئلۀ ۹۴۲ :    دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد و با آن نماز بخواند اشکال ندارد و نمازش صحیح است.
مسئلۀ ۹۴۳ :    استفاده از لباس ابریشمی در تمام مواردی که عنوان ستر و پوشش صدق نمی‏کند، مانند درست کردن متّکا، ملحفه و غیره و نیز استفاده به عنوان لحاف و زیرانداز اشکال ندارد.
مسئلۀ ۹۴۴ :    در صورتی‌که نمازگزار به سبب جهل یا فراموشی در ابریشم خالص نماز بخواند، در صورت نسیان چه حکم را فراموش کند و چه موضوع را و همچنین در صورت جهل به موضوع و اصل ابریشم بودن، نماز صحیح است و اعاده ندارد اگرچه دوباره بخواند بهتر است؛ ولی در صورت جهل به حکم، مخصوصاً در مواردی که جهل به سبب ‏کوتاهی باشد، احتیاط واجب آنست نماز را دوباره بخواند.
مسئلۀ ۹۴۵ :    پوشیدن لباس غصبی، ابریشم خالص، زربافت و لباسی که از اجزای حیوانات مرده تهیه شده، در حالت ضرورت و ناچاری اشکال ندارد و کسی‌که ناچار است و لباس دیگری هم ندارد و تا آخر وقت هم اضطرار او از بین نمی‏رود، می‏تواند با این لباسها نماز بخواند.
مسئلۀ ۹۴۶ :    اگر کسی غیر از لباس غصبی یا لباسی که از مردار تهیه شده یا از ابریشم خالص یا زربافت است، لباس دیگری ندارد و در پوشیدن لباس ناچار نیست، واجب است طبق وظیفه و تکلیف برهنگان نماز بخواند.
مسئلۀ ۹۴۷ :    نمازگزار اگر چیزی که با آن بتوان عورتین را پوشاند، ندارد واجب است بخرد یا کرایه کند، مگر آنکه خرید و کرایۀ آن به قدری پول بخواهد که فراهم کردن آن در وسع او نباشد و یا در صورت مقدور بودن، خرید یا کرایه مضر به حال او خواهد بود، واجب است طبق دستور برهنگان نماز بخواند.
مسئلۀ ۹۴۸ :    کسی‌که برای خواندن نماز لباس ندارد، اگر شخصی حاضر بشود به او لباسی هدیه یا عاریه بدهد، اگر قبول کردن آن برایش مشقّت و حرج نداشته باشد، واجب است قبول کند، بلکه در صورتی‌که عاریه کردن و طلب هدیه برای نمازگزار سخت نباشد، واجب است از کسی که لباس دارد و با درخواست نمازگزار آن شخص لباسی به او عاریه یا هدیه می‏دهد، طلب بخشش یا عاریه کند.
مسئلۀ ۹۴۹ :    پسری که به سن بلوغ نرسیده است، پوشیدن لباس ابریشم خالص برایش اشکالی ندارد و ولی او اگر در پوشانیدن این لباس به فرزندش کمک کند حرامی مرتکب نشده است و اگر با این لباس نماز هم بخواند باطل نیست.
مسئلۀ ۹۵۰ :    کسی‌که واجب است خوابیده نماز بخواند، اگر لحافش از اجزای حیوانات حرام گوشت یا نجس یا از ابریشم خالص باشد، در صورتی‌که عنوان لباس و پوشش صدق کند، برهنه باشد یا نباشد، بنا بر اقوی‏ نمازش باطل است و اگر عنوان لباس صدق نکند نمازش باطل نیست، گرچه ظاهر این است که در صورتی‌که برهنه باشد لحاف به‌طور طبیعی لباس محسوب خواهد شد، امّا تشک و زیرانداز اگر از موارد گفته شده باشد، چون عنوان لباس صدق نمی‏کند اشکال ندارد، مگر آنکه با گوشۀ تشک و زیرانداز بخواهد خود را بپوشاند که در این صورت اگر نماز بخواند، باطل است.
مسئلۀ ۹۵۱ :    انسان باید از پوشیدن لباس شهرت یعنی لباسی که در نظر عُرف زننده است و از جهت زنندگی انگشت‌نما و موجب هتک و بی‌احترامی باشد پرهیز کند، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد.
مسئلۀ ۹۵۲ :    احتیاط واجب آنست که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه در ملا عام نپوشد، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند اشکال ندارد و چنانچه پوشیدن آن به‌طور موقّت و برای یک هدف عقلایی باشد اشکال ندارد.
مسئلۀ ۹۵۳ :    در تمام مواردی که نمازگزار اول وقت ساتر ندارد یا ساتر جامع شرایط ندارد و احتمال می‏دهد تا آخر وقت پیدا بشود، بنا بر احتیاط واجب باید نماز را به تأخیر بیندازد و در آخر وقت به وظیفۀ خود عمل کند.