شرط دوم

لباس نمازگزار باید مباح باشد. پس کسی‌که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر با علم و عمداً با لباس غصبی یا لباسی که نخ یا دکمه یا هر چیز دیگر غصبی در آن به کار رفته است نماز بخواند، واجب است احتیاطاً نماز را با لباس غیر غصبی دوباره بخواند و ظاهر این است که جاهل مقصّر در حکم عالم و عامد است.
مسئلۀ ۹۱۹ :    کسی‌که می‏داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، ولی نمی‏داند که نماز را باطل می‏کند، اگر عمداً با لباس غصبی نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند.
مسئلۀ ۹۲۰ :    کسی‌که نمی‏داند یا فراموش کند که لباسش غصبی است و با آن نماز بخواند، در صورتی‌که خود او غصب نکرده، نمازش صحیح است و اگر خودش غصب کرده احتیاطاً نمازش را اعاده کند.
مسئلۀ ۹۲۱ :    اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و در بین نماز متوجه شود، در صورتی‌که عورتش با چیز دیگری که مباح باشد پوشیده است و می‏تواند فوراً و بدون از دست رفتن و برهم زدن موالات نمازش لباس غصبی را بیرون آورد، واجب است آن‎را فوراً بیرون آورد و نماز را تمام کند و صحیح است و اگر عورت با چیز دیگری غیر از ساتر غصبی‏ پوشیده نیست یا اگر پوشیده باشد اما نمی‏تواند فوراً و بدون به هم خوردن موالات لباس غصبی را بیرون آورد، اگر به مقدار حتّی یک رکعت هم وقت برای نماز باقی بماند، واجب است نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نمازش را بخواند و اگر این مقدار هم وقت ندارد واجب است در حال نماز لباس غصبی را بیرون آورد و طبق وظیفۀ برهنگان نمازش را بخواند و تمام کند.
مسئلۀ ۹۲۲ :    اگر کسی برای حفظ جان خود با لباس غصبی نماز بخواند یا مثلاً برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.
مسئلۀ ۹۲۳ :    اگر کسی با عین پولی که خمس یا زکاتش داده نشده است لباس بخرد یا لباس را نسیه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از همان پولی که خمس یا زکاتش داده نشده است، بپردازد و با آن لباس نماز بخواند، در حکم لباس غصبی بوده و نمازش باطل است.
مسئلۀ ۹۲۴ :    اگر چیز غصبی مانند پول یا قلم همراه او باشد و نماز خواندن با آن تصرّف آن چیز حساب شود، بنا بر احتیاط واجب نمازش را دوباره بجا آورد.