شرایط کفالت

مسئلۀ ۲۷۹۰ :    کفیل باید عاقل و بالغ بوده و کسی وی را برای کفالت مجبور نکرده باشد و سفیه و ممنوع التصرف- در جایی که نیاز به تصرف مالی دارد- نباشد و قدرت احضار، آوردن و تحویل شخصی را که کفیلش شده، داشته باشد؛ ولی مکفول له که همان طلبکار یا ذی‎حق باشد و همچنین بدهکار و طرف صاحب حق لازم نیست عاقل، بالغ و غیر سفیه باشد، بنابراین کفالت غیر عاقل و سفیه با اجازۀ ولیّ ایشان درست و صحیح است.
مسئلۀ ۲۷۹۱ :    عقد کفالت ممکن است مطلق و بدون مدّت و نیز ممکن است مدت‎دار باشد؛ در صورت مدّت‎دار بودن، ممکن است آن‎قدر کم باشد که عرفاً فوری به حساب آید «معجّل» و یا مدّت‎دار غیر فوری باشد مثلاً قرارداد کفالت را یک دفعه به صورت فوری می‏بندند و گاهی به صورت یک هفته و یک ماهه یا بیشتر قرار می‏دهند و گاهی نه فی‎الفور را ذکر می‏کنند و نه مدّت را، در مواردی که فی‎الفور یا مطلق بگویند مراد همان فی‎الفور متعارف عرفی است و اگر مدّت‎دار بگویند باید زمان را طوری ذکر کنند که احتمال کم و زیاد شدن داده نشود.
مسئلۀ ۲۷۹۲ :    هر یک از موارد هفت‎گانه زیر قرارداد کفالت را به هم می‏زند:
۱- کفیل، شخص بدهکار یا کسی که حق در گردنش است را تحویل طلبکار دهد و یا خودش حاضر شده و تسلیم گردد.
۲- حقّ طلبکار و ذی‎حق ادا شود.
۳ – ذی‎حق از حقّ خود صرف نظر کند.
۴- بدهکار و کسی که علیه وی اقامه دعوی شده از دنیا برود.
۵- کفیل بمیرد و از دنیا برود.
۶- صاحب حق کفیل را از کفالت آزاد کند.
۷- صاحب حق به وسیلۀ حواله یا هر وسیله دیگری حقّ خود را به دیگری واگذار کند.
مسئلۀ ۲۷۹۳ :    اگر صاحب حق بمیرد، کفالت باطل نمی‏شود؛ بلکه حقّ مکفول له به ورثه‏اش منتقل می‏شود.
مسئلۀ ۲۷۹۴ :    کفیل بدون رضایت طلبکار و صاحب حق، حقّ به هم زدن کفالت را ندارد، مگر آنکه در قرارداد کفالت این حق برای وی شرط شده باشد، ولی طلبکار و صاحب حق هر وقت بخواهد می‏تواند عقد کفالت را به هم بزند.
مسئلۀ ۲۷۹۵ :    قرارداد کفالت ممکن است به صورت رایگان برقرار شود و ممکن است در برابر عوض منعقد گردد و در صورتی که در برابر عوض قرار گیرد ممکن است عوض بر عهدۀ طلبکار یا بدهکار و یا بر عهدۀ فرد اجنبی باشد.
مسئلۀ ۲۷۹۶ :    اگر کفیل در زمان کفالت مدّت‎دار یقین پیدا کند یا احتمال معقول بدهد که شخص مورد کفالت قصد فرار دارد، می‏تواند او را پیش از موعد تحویل دهد و در این صورت قرارداد کفالت به هم می‏خورد.
مسئلۀ ۲۷۹۷ :    اگر کفیل بخواهد بدهکار را تحویل بدهد، در صورتی که این عمل مستلزم هزینه باشد، اگر با اجازۀ طلبکار و ذی‎حق باشد بر عهدۀ خود طلبکار است، ولی‏اگر بدون اجازه باشد، بر عهدۀ کفیل است.
مسئلۀ ۲۷۹۸ :    اگر شخصی فرد بدهکار یا آن کس که حقی بر گردن اوست را فراری دهد، در صورتی که طلبکار و صاحب حق دسترسی به او نداشته باشد، فراری دهنده باید او را پیدا کند و تحویل دهد یا اینکه بدهی او را بپردازد. فراری دادن قاتل از دست ورثه مقتول نیز از این قبیل است.
مسئلۀ ۲۷۹۹ :    اگر کفیل منکر قرارداد کفالت باشد، ولی صاحب حق آن‎را ادعا کند، در صورتی که مدعی دعوای خویش را با دلیل اثبات نکند، کفیل که منکر کفالت است قسم می‏خورد و کفالت را منتفی می‏سازد.